AOF.no

Industrimekanikerfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501479

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

onsdag 24. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 19. oktober 2022

Pris

25900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden. Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Kurset vil gjennomføres i virtuelt klasserom hver onsdag fra kl 17-21. Du trenger en pc med lyd og kamera, og et stabilt internett.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til industrimekaniker.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i industrimekanikerfaget er:

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet helse, miljø, sikkerhet og kvalitet handler om helse, miljø og sikkerhet i produksjonsprosessene. Det handler om riktig bruk av verneutstyr og å kunne ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved bruk av kjemikalier og giftige stoffer. Videre handler det om å ta i bruk standarder og spesifikasjoner. Kjerneelementet handler også om å planlegge, gjennomføre og foreta risikovurderinger i arbeidet. Videre handler det om å imøtekomme kundens krav og forventinger til leveranser av produkter og tjenester.

Kreativ teknologi
Kjerneelementet kreativ teknologi handler om mekanikk og tilgjengelig teknologi. Kjerneelementet handler også om å bruke manuelle, automatiske og digitale verktøy for produksjon, testing, tilstandskontroll og vedlikehold. Videre handler det om å kunne bidra til utvikling av produkter og metoder.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsoppdrag. Kjerneelementet handler også om å bruke tegninger, maskiner, verktøy og teknikker i arbeidet. Videre handler det om forbedring og utvikling av kvalitet og effektivitet i produksjonen.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • ivareta helse, miljø og sikkerhet og kvalitet i henhold til bedriftenes, kundenes og myndighetenes krav

 • reflektere over risiko og utføre sikker jobb-analyser før arbeid settes i gang

 • utføre kildesortering og håndtere fraksjoner i tråd med gjeldende krav og rutiner

 • finne og tolke dokumentasjon som gjelder farer knyttet til aktuelle stoffer, gasser og kjemikalier, og anvende disse i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

 • registrere avvik og vurdere og gjennomføre korrigerende tiltak

 • skissere, tegne, tolke og korrigere manuelle og digitale tegninger

 • utføre beregninger av materialbehov i henhold til tegninger og spesifikasjoner

 • velge materialer og produsere deler og komponenter som beskrevet ut fra tegninger

 • velge og bruke sammenføyningsmetoder ut fra spesifikasjoner

 • utføre og forklare ulike metoder og teknikker innenfor overflatebehandling av materialer

 • anvende analoge og digitale måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet

 • gjennomføre endringer i parametere og vurdere resultatet ved betjening av utstyr i analoge og digitalt styrte prosesser tilgjengelig i bedriften

 • bidra med mekanisk kompetanse i automatisering av arbeidsprosesser ved bruk av tilgjengelig teknologi

 • montere og drifte elektriske, pneumatiske og hydrauliske prosesser

 • utføre fra- og tilkobling på elektriske systemer i tråd med gjeldende el-regelverk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid

 • feilsøke, reparere, funksjonsteste og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger i tråd med gjeldende regelverk og produsentens spesifikasjoner

 • måle trykk, temperatur, lengde, mengde og tid og vurdere resultatene

 • velge væsker og smøremidler ut fra komponentenes behov og produsentenes spesifikasjoner

 • reflektere over valg av metoder og løsninger og presentere forslag til forbedringer

 • reflektere over valg av arbeidsmetoder, materialer og ressurser ut fra det grønne skiftet og sirkulær økonomi

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Innføring av nye læreplaner – Fagfornyelsen LK20 Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022: AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024. Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025. Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no.

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.