AOF.no

Industrimalerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503282

Oppstart

torsdag 28. september 2023

Slutter

torsdag 6. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 26. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 industrimalerfaget handler om å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på konstruksjoner og materialer. Faget skal sette deg i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig, velge materialer og bruke metoder for å beskytte og vedlikeholde overflater.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til industrimaler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i Industrimalerfaget er:

Forbehandling og påføring
Kjerneelementet forbehandling og påføring handler om å påføre organiske og uorganiske belegg. Videre handler det om å vurdere faktorer som sikrer konstruksjonens levetid og funksjonsevne og velge påføringsmetoder i henhold til dette. Å planlegge og risikovurdere arbeidet i tråd med gitte spesifikasjoner, standarder og toleransekrav er også en del av kjerneelementet.

Materialvalg og bruk av verktøy
Kjerneelementet materialvalg og bruk av verktøy handler om å velge og bruke materialer og verktøy tilpasset konstruksjonens størrelse, eksponeringsmiljø og levetid. Kjerneelementet handler også om å bruke digitale verktøy og roboter i arbeidsprosessene. Å bruke materialer og verktøy i tråd med arbeidsoppdraget og med hensyn til miljøet er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i behandling av overflater på konstruksjoner og i bygg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge forbehandling og oppbygging av korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på konstruksjoner og materialer, arbeide etter spesifikasjoner, tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, velge verktøy og materialer og vurdere kostnadene, tidsbruken og miljøbelastningen ved arbeidet

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • kildesortere og håndtere kjemikalier etter gjeldende regelverk, følge substitusjonsplikten og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • utbedre og forebygge korrosjon og gjøre rede for hvordan ulike former for korrosjon oppstår og bryter ned underlaget

 • vurdere konstruksjonens eksponeringsmiljø og velge forbehandlings- og påføringsmetoder ut fra funksjonalitet, levetid og bærekraft

 • tildekke og maskere konstruksjon og omgivelser, og vurdere hvilke faktorer som kan påvirke dets funksjonalitet og verdi

 • gjøre rede for hvordan ulike korrosjonsformer oppstår og påvirker ulike metall og metallegeringer, og vurdere konsekvenser av materialvalg og det å konstruere mot korrosjon.

 • gjøre rede for grad av korrosjon på overflaten, velge metode for å oppnå renhet og ruhet før belegging og vurdere hvordan rust-, renhets- og ruhetsgrader påvirker levetiden

 • Identifisere og fjerne armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner og gjøre rede for hvordan korrosjon påvirker konstruksjonens funksjon og levetid

 • velge utstyr i tråd med konstruksjonens størrelse og kompleksitet og påføre korrosjonsbeskyttelse og passivt brannbeskyttende belegg

 • velge metode, påføre termisk sprøytede belegg og vurdere konsekvensene for konstruksjonens levetid, miljø og økonomi

 • forebygge og utbedre feil i malingsbelegg og gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av malingsfeil

 • dimensjonere, sammenstille og vedlikeholde forbehandlings- og påføringsutstyr

 • bruke stiger, arbeidsplattformer og stillas, iverksette sikkerhetstiltak for arbeid i høyden og presentere behov for sikringsutstyr for ulike brukere

 • vurdere overflatens egenskaper, påføre malingssystem og gjøre rede for hvordan ulike generiske malingstyper virker sammen og påvirker tørke- og herdeprosessen

 • utføre arbeid i brann- og eksplosjonsfarlige områder, velge egnet utstyr og vurdere risiko

 • programmere og bruke roboter til overflatebehandling

 • bruke og vedlikeholde personlig verneutstyr og gjøre rede for systemer som sikrer pusteluft og krav til atkomst i trange rom

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • bruke fargekodesystemene RAL og NCS, sette sammen ulike farger og vurdere hvordan farger påvirker konstruksjonens funksjonalitet

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støveksponering og bruk av kjemikalier

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.