AOF.no

Industriell overflatebehandling – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503281

Oppstart

onsdag 27. september 2023

Slutter

onsdag 5. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 25. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 Industriell overflatebehandling handler om belegging av overflater på materialer og produkter ved prosessbehandling med ulike typer utstyr og metoder. Faget handler om å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Videre handler faget om å forbedre funksjonen på, forlenge levetiden til, arbeide med utseendet til og beskytte komponenter, konstruksjoner og produkter innenfor offentlig og privat eiendom og infrastruktur. 

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til maler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i maler- og overflateteknikkfaget er:

Sjiktoppbygging og produktsamansetjing
Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsamansetjing handlar om å planleggje overflatesystem og sikre herdeprosessar. Det handlar vidare om å byggje opp eit sjikt med kompatible produkt frå inst til ytst, ut frå type overflate og ytre påverknad.

Innvendig og utvendig overflatebehandling
Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handlar om å fargesetje og behandle overflater i samsvar med bestillingar, arbeidsbeskrivingar, kravspesifikasjonar. standarder og toleransekrav. Det handlar òg om å velje og påføre miljøvennlege produkt med omsyn til ytre påkjenningar.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrar inneklima og lettar reinhald og vedlikehald. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

 • Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

  • planleggje behandling av flater på nybygg, eksisterande bygningsmasse og historiske bygg, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet

  • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta produkt, utstyr og mengder og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget

  • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

  • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar

  • velje, bruke og halde ved like verktøy og maskiner til ulike formål og med omsyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi

  • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

  • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensane av støveksponering og bruk av kjemikalium

  • kjeldesortere og handtere kjemikalium etter gjeldande regelverk, følgje substitusjonsplikta, reflektere over konsekvensane av feilhandtering og iverksettje tiltak

  • bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

  • vurdere tilstanden til overflatene, byggje opp sjikt ut frå bruksområde og vurdere korleis det ytre og indre miljøet påverkar sluttresultatet og levetida til overflata

  • drøfte og reflektere over korleis tradisjonelle målemetodar tek vare på eigenarten til faget og kulturtradisjonane

  • vurdere eksisterande målingslag og velje målemetode som tek vare på eigenarten til underlaget

  • utbetre underlaget før behandling og vurdere korleis kvaliteten på underlaget påverkar arbeidsprosessen

  • bruke Natural Colour System, setje saman ulike fargar og vurdere korleis fargar påverkar bruksområdet, belysninga og harmonien til rommet

  • bruke fagterminologi for å kommunisere med kundar, kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting

  • bruke ulike påføringsteknikkar og påføringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

  • restaurere og dekorere bygningar og vurdere korleis byggjeskikk og historia til bygget påverkar valet av produkt og metodar

  • vurdere eigenskapane til overflata, påføre sparkel-, beis-, olje-, lakk- og målingssystem og gjere greie for korleis dei ulike produkta verkar saman og påverkar herdeprosessen

  • setje opp glasfiberstrie, folie, tapet og overmålingstapet

  • påføre membransystem og leggje og sveise golv- og veggbelegg i våtrom

  • programmere og bruke robotar til overflatebehandling

  • leggje teppe, fugefrie golv, banebelegg, LVT-stavar og flis i vinyl, velje metode og vurdere korleis bruken av lim, sparkel og avrettingsmassar påverkar sluttresultatet

  • utføre grunnleggjande førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.