AOF.no

Industriell matproduksjon – Teorikurs til fagbrev

Kurs ID: 502848

Oppstart

tirsdag 22. august 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 15. august 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist. Kursene kan kombineres med jobb.

Opplæringen retter seg mot voksne som jobber i matvareindustrien, og som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i industriell matproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 3–5 års erfaring fra yrket og være tilknyttet mat- og drikkevareindustrien. 

Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 eller høyere, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk. Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis. 

Teknologi, mat og prosess
Kjerneelementet teknologi, mat og prosess handlar om samspelet mellom samansetninga og eigenskapane til råvarene, produksjonsmetodar og teknologi i ein industrialisert prosess. Vidare handlar det om klargjering, drifting, omstilling og avslutning av produksjonsprosessar, kvalitetskontroll, vedlikehald og forbetringsarbeid. Kjerneelementet handlar òg om vurdering og bruk av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer som inngår i produksjonsprosessen.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handlar om personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handlar vidare om trygg produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer ved å følgje kvalitetssystema i verksemda. Kvalitet og trygg mat handlar òg om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Berekraftig produksjon
Kjerneelementet berekraftig produksjon handlar om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi auka lønnsemd. Vidare handlar kjerneelementet om best mogleg ressursutnytting og om korleis bransjen påverkar miljøet gjennom val av råvarer og emballasje. Dessutan handlar berekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og førebygging av utslepp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handlar om kunnskap om pliktene og rettane i arbeidslivet og betydninga av trepartssamarbeidet. Vidare handlar kjerneelementet om å skape eit psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremjar helse, miljø og sikkerheit. Kjerneelementet handlar òg om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenking og respekt for meiningsforskjellar og forståing for korleis dette påverkar arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handlar dessutan om måla og historia til verksemda og om kva tilhøyrsel ho har i eit yrkesfellesskap som fremjar utvikling, likeverd og likestilling.

 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare

 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere samanhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnytting

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for konsekvensar av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere over kor viktig dette arbeidet er for verksemda, kundar og samarbeidspartnarar

 • anvende råvarer og hjelpe- og tilsetjingsstoff og forklare korleis produktsamansetning og produksjonsprosessar påverkar kvalitet, næringsinnhald og haldbarheit

 • tolke og følgje flytskjema og forklare kva som skjer i produksjonsprosessen, identifisere kontrollpunkt og forklare kva som kan vere kritisk

 • klargjere, drifte, overvake og omstille maskiner og utstyr og forklare korleis dette påverkar effektivitet

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald og operatørvedlikehald, rapportere feil og gjere greie for konsekvensar ved avvik

 • identifisere og rette driftsforstyrringar, registrere og gjere greie for bruken av driftsdata

 • gjere greie for og produsere etter ein produksjonsplan og spesifikasjonar og drøfte korleis dette kan bidra til å etterleve kundekrav

 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting

 • reflektere over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer og gjere greie for tiltak for å styre førekomsten

 • gjere greie for og følgje rutinar for skadedyrnedkjemping i verksemda

 • gjennomføre berekningar og enkle kalkulasjonar og drøfte faktorar som påverkar dei økonomiske resultata til verksemda

 • samarbeide med støttefunksjonar i verksemda for å sikre effektiv drift, og gjere greie for kva faktorar som påverkar produktiviteten

 • gjere greie for og handtere avfall i verksemda og reflektere over korleis avfall og utslepp påverkar miljøet

 • følgje krav og rutinar for merking og sporing og reflektere over konsekvensar ved avvik

 • drøfte etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar

 • utvikle faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda

 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø

 • gjere greie for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda

 • reflektere over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling

 • beskrive måla og historia til verksemda og reflektere over korleis dette påverkar dagleg drift

 • gjere greie for organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle eit betre arbeidsliv

Undervisningen er digital med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til det digitale klasserommet i god tid før undervisningen starter. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidliger eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset avsluttes med offentlig skriftlig eksamen høsten 2023. 

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.


Virtuelt klasserom

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.