AOF.no

Industriell Matproduksjon – Fagbrev – Bransjeprogram -Virtuelt

Kurs ID: 502049

Oppstart

onsdag 11. januar 2023

Slutter

torsdag 23. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. januar 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Se krav under.

Er det virkelig gratis?

Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

Disse kursene er gratis for deg som jobber med industriell matproduksjon innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset.  Tidspunkt er fra 17.00 til 21.00. 2 kurskvelder ukentlig, mandager og torsdager.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede digitale klasserom, hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man er i et vanlig klasserom

Voksne som jobber innen matvareindustrien og som har opp mot 5 års relevant arbeidserfaring.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i industriell matproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Formål for kurset er at kursdeltakeren skal tilegne seg det teoretiske innen faget Industriell matproduksjon.

Faget industriell matproduksjon skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Faget skal legge vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på råvarer, prosesser, produkter, kvalitet og kostnader i produksjonsprosessen. Opplæringen skal legge vekt på grunnprinsippene i industriell matproduksjon og utprøving og videreutvikling av nye produkter og produksjonsmetoder. All matproduksjon skal ha et internkontrollsystem basert på fareanalyser og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal i tillegg bidra til å utvikle evne til samarbeid, ansvar, omstilling og etisk refleksjon og fremme likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som vektlegger kreativitet og løsningsorientering.

Hovedområder

Råvarer, produksjon og kvalitet

Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr.

Maskiner og utstyr

Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet.

https://www.udir.no/kl06/IMP3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Læringsmål gitt av Utdanningsdirektoratet for gjeldende læreplan i faget.

 

Råvarer, produksjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

 

·         planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer

·         praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk

·         utføre mottakskontroll, lagre og behandle råvarer i henhold til gjeldende regelverk

·         følge flytskjema for produksjonsprosessen

·         bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk

·         drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold

·         gjøre rede for endringer i produkter i ulike stadier i produksjonsprosessen

·         gjøre rede for hovedtrekkene ved produksjonsplanleggingen

·         utføre nødvendige beregninger knyttet til resepter, produkter og drift

·         delta i bekjempelse av insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området

·         utføre kvalitetskontroll i produksjonsprosessen, påvise og behandle avvik i henhold til kvalitetsstyringssystemet

·         registrere driftsdata og rapportere disse

·         velge og kontrollere emballasje i henhold til gjeldende regelverk

·         forklare og følge prinsippene for merking og sporing av matprodukter

·         utføre relevant prøve- og analysearbeid

 

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

 

·         bruke automatiserte styringssystemer

·         forklare maskinenes virkemåter

·         foreta klargjøring og omstilling av maskiner og utstyr

·         utføre start- og stopprosedyrer

·         bruke måle-, styrings- og reguleringsutstyr

·         identifisere og rette driftsforstyrrelser

·         sikre god produksjonsflyt gjennom samarbeid med aktuelle støttefunksjoner i bedriften

·         foreta forebyggende vedlikehold og enklere reparasjoner

·         medvirke til utvikling av produksjonsprosessen

·         bruke digitalt verktøy i produksjon og drift

 

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

 

·         drøfte bransjens rammebetingelser og betydning nasjonalt og internasjonalt

·         gjøre rede for bedriftens organisering, forretningsidé, opprinnelse, utvikling og plass i lokalsamfunnet

·         drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater

·         drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø

·         følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

·         gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften

·         praktisere avfallshåndtering etter gjeldende regelverk

·         gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

·         gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. 

Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen.

Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

kurset er gratis

Virtuelt klasserom

Kontakt

Nasim Rizvi

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.