AOF.no

Industriell matproduksjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Ved industriell matproduksjon stilles det krav om bred kompetanse innen råvarebehandling, IKT, datateknologi og forskjellige produksjonsprosesser. Du må kunne ta ansvar, arbeide planmessig, hygienisk, effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør også være innovativ, ha sans for salg og økonomi og kunne yte service overfor kunder.

Cooking together

Oppstart

22.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Innlandet

Hamar Katedralskole

Ringgata 235

Cooking together

Kurset retter seg mot voksne som jobber innen matvareindustrien, og som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i industriell matproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Teknologi, mat og prosess
Kjerneelementet teknologi, mat og prosess handlar om samspelet mellom samansetninga og eigenskapane til råvarene, produksjonsmetodar og teknologi i ein industrialisert prosess. Vidare handlar det om klargjering, drifting, omstilling og avslutning av produksjonsprosessar, kvalitetskontroll, vedlikehald og forbetringsarbeid. Kjerneelementet handlar òg om vurdering og bruk av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer som inngår i produksjonsprosessen.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handlar om personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handlar vidare om trygg produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer ved å følgje kvalitetssystema i verksemda. Kvalitet og trygg mat handlar òg om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Berekraftig produksjon
Kjerneelementet berekraftig produksjon handlar om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi auka lønnsemd. Vidare handlar kjerneelementet om best mogleg ressursutnytting og om korleis bransjen påverkar miljøet gjennom val av råvarer og emballasje. Dessutan handlar berekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og førebygging av utslepp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handlar om kunnskap om pliktene og rettane i arbeidslivet og betydninga av trepartssamarbeidet. Vidare handlar kjerneelementet om å skape eit psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremjar helse, miljø og sikkerheit. Kjerneelementet handlar òg om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenking og respekt for meiningsforskjellar og forståing for korleis dette påverkar arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handlar dessutan om måla og historia til verksemda og om kva tilhøyrsel ho har i eit yrkesfellesskap som fremjar utvikling, likeverd og likestilling.

 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare

 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere samanhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnytting

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for konsekvensar av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere over kor viktig dette arbeidet er for verksemda, kundar og samarbeidspartnarar

 • anvende råvarer og hjelpe- og tilsetjingsstoff og forklare korleis produktsamansetning og produksjonsprosessar påverkar kvalitet, næringsinnhald og haldbarheit

 • tolke og følgje flytskjema og forklare kva som skjer i produksjonsprosessen, identifisere kontrollpunkt og forklare kva som kan vere kritisk

 • klargjere, drifte, overvake og omstille maskiner og utstyr og forklare korleis dette påverkar effektivitet

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald og operatørvedlikehald, rapportere feil og gjere greie for konsekvensar ved avvik

 • identifisere og rette driftsforstyrringar, registrere og gjere greie for bruken av driftsdata

 • gjere greie for og produsere etter ein produksjonsplan og spesifikasjonar og drøfte korleis dette kan bidra til å etterleve kundekrav

 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting

 • reflektere over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer og gjere greie for tiltak for å styre førekomsten

 • gjere greie for og følgje rutinar for skadedyrnedkjemping i verksemda

 • gjennomføre berekningar og enkle kalkulasjonar og drøfte faktorar som påverkar dei økonomiske resultata til verksemda

 • samarbeide med støttefunksjonar i verksemda for å sikre effektiv drift, og gjere greie for kva faktorar som påverkar produktiviteten

 • gjere greie for og handtere avfall i verksemda og reflektere over korleis avfall og utslepp påverkar miljøet

 • følgje krav og rutinar for merking og sporing og reflektere over konsekvensar ved avvik

 • drøfte etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar

 • utvikle faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda

 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø

 • gjere greie for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda

 • reflektere over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling

 • beskrive måla og historia til verksemda og reflektere over korleis dette påverkar dagleg drift

 • gjere greie for organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle eit betre arbeidsliv

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Dersom kurset ikke blir fulltegnet vil du kunne overføres til et kurs med digitalt klasserom, på denne måten er vi tryggere på at kurset du har søkt gjennomføres til avtalt tid. Primært ønsker vi at dette blir klasseromskurs.

Digitalt klasserom har også sine fordeler, du følger undervisningen fra din egen PC til faste tider. Det gjøres opptak av undervisningen, noe som gjør du kan få sett økten selv om du ikke fikk vært til stede i undervisningen den dagen. Du slipper også å reise til kursstedet.

Privatisteksamen. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av privatisteksamen. 
Frist for påmelding til vår- og høsteksamen er: 

 • 01. februar  

 • 15. september  

Du må selv melde deg opp til eksamen.

Påmelding til fylkeskommunen: https://privatist.inschool.visma.no 

Studiet er godkjent av Lånekassen.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Sjekk med din fagforening.
En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.
Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,–.

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/nyheter-utdanningsfondet/sok-om-stotte/

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet stipendordning: Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (vi dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling per år er 15 000,-.

Interessert i noen av disse?