AOF.no

Individuell Arbeidsrett

Arbeidsrettslinja består av 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Individuell arbeidsrett handler om inngåelse av arbeidsavtalen.  Det blir en gjennomgang av alminnelige avtalerettslige prinsipper: Hvilke krav stilles ifm. ansettelsesprosessen, hvilke rettigheter og plikter oppstår når arbeidsavtaler inngås, hva kan man rettsgyldig legge inn i en arbeidsavtale mv.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrettens Rettskilder

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

21.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

 • Rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

 • Inngåelse og opphør av arbeidsavtaler

 • Partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem

 • Likebehandling ved ansettelser

 • Ansettelser i offentlige virksomheter

 • Arbeidsgivers kontrolladgang – personvern

 • Juridisk oppgaveteknikk

 • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha god kunnskap om de rettsregler som regulerer det individuelle avtaleforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og hvordan de anvendes, særlig vedrørende:

 • likebehandling ved ansettelser

 • ansettelser i offentlige virksomheter

 • kontrolladgang og personvern

 • forholdet mellom den individuelle og den kollektive arbeidsretten, og kunne gi en oversiktlig framstilling av disse

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må selv melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. 

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Interessert i noen av disse?