AOF.no

Hva må du vite om nye krav til universell utforming i EUs webdirektiv (WAD)?

Kurs ID: 502167

Oppstart

onsdag 15. mars 2023

Slutter

onsdag 15. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 11:00

Påmeldingsfrist

fredag 10. mars 2023

Pris

1690,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fra 1.2.2022 ble WAD og WCAG 2.1-standarden del av norsk rett. Hvilke krav må følges i 2023?

Nye krav om universell utforming må hensyntas i avtaler og i offentlige anskaffelser. Du vil på dette digitale kurset lære hva kravene innebærer samt hvordan oppdragsgiver bør stille krav om universell utforming i anskaffelser.

Kursholder:

Partner/advokat Magnus Ødegaard i Bing Hodneland advokatselskap har arbeidet innen IT & Tech-jus siden 90-tallet. Etter han ble Cand. Jur. i 1999 jobbet Ødegaard i advokatfirmaet Wiersholm hvor han bl.a. var redaktør og forfatter av flere kapitler i boken «Infomediarett». Ødegaard har siden 2007 jobbet som partner i Bing Hodneland innen IT & Media-jus med særlig fokus på compliance innen personvern, ehandel, ekom og andre krav som stilles til partene i IKT bransjen. Se https://binghodneland.no/menneskene/magnus-odegaard/ for mer informasjon.

IKT-, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeidere. Alle som utformer krav i offentlig anskaffelse hvor universell utforming kan være aktuelt, og alle som arbeider med web.

Erfaring innen arbeid med WEB.

Del 1 – Historikk og oversikt: Hvilke krav har Norge hatt siden 2010 med IKT-forskriften?

Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger stiller krav om at mange nettsteder og apper må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0-standarden

Krav til universell utforming for selvbetjeningsautomater

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) skal etter planen tre i kraft i juni 2025

Del 2 – Om nye krav: Hvilke nye krav fikk Norge grunnet WAD?

Hvilke krav fra 1. februar 2022 må overholdes senest 1. februar 2023?

Hva må gjøres med en tilgjengelighetserklæring?

WCAG 2.1-standarden: Offentlig sektor må følge 49 av totalt 78 suksesskriterier

Del 3 – Tips

Mulig å stille minimumskrav til universell utforming i offentlige anskaffelser?

Hvordan oppdragsgiver kan stille Bør-krav til universell utforming i offentlige anskaffelser

Nye krav om universell utforming må hensyntas i avtaler og i offentlige anskaffelser. Du vil på dette digitale kurset lære hva kravene innebærer samt hvordan oppdragsgiver bør stille krav om universell utforming i anskaffelser.

Virtuelt klasserom - Teams

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.690,-

Avmeldingsfrist er 24.02.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.