AOF.no

HMS-kurs 40 timer, kombinert virtuelt og nettbasert

Kurs ID: 502341

Oppstart

mandag 23. oktober 2023

Slutter

tirsdag 14. november 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 9. oktober 2023

Pris

7200,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 16

Timer online: 24

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Lovpålagt kurs for verneombud, ledere og arbeidsmiljøutvalget som skal bidra til at virksomheten jobber systematisk med HMS.

Kurset er et kombinert virtuelt klasserom og nettkurs. Det er virtuell undervisning 23. og 24. oktober, 13. og 14 november fra 08:00-12:00. Kurset gir deg også en lisens til nettkurs som har en varighet på 1 år. Til sammen vil undervisning med veileder og nettkurset utgjør 40 timer.

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) er et innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. 

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Anbefalt for ledere og tillitsvalgte. Åpent for enhver som ønsker grunnleggende opplæring i HMS.

Ingen krav til forkunnskaper

Basismodul (grunnleggende)   

 •  Arbeidsliv og arbeidsmiljø

 • Grunnopplæring arbeidsmiljø

 • Relevant lov og regelverk

 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

 • Roller, ansvar og oppgaver

 • Bedriftskultur

 • Holdninger, adferd og motivasjon

 • Risiko

 • Systematisk HMS arbeid

 • Kartlegging, metoder og verktøy

 • Handlingsspiralen

Temamodul (arbeidsmiljøfaktorer):      

 • Fysisk arbeidsmiljø

 • Fysisk aktivitet

 • Førstehjelp

 • Biologisk arbeidsmiljø

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Arbeidsorganisering

 • Omorganisering og endringsprosesser

 • Arbeidstid og helse

 • Inkluderende arbeidsliv

 • Konflikter på arbeidsplassen

 • Personvern, kontroll og overvåking

 • Varsling

 • Sosial dumping

 • Arbeidsmiljøutfordringer – egen arbeidsplass

Hovedmål:

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter for aktivt å kunne utøve sin rolle (som verneombud, AMU representant, leder o.a.) i det systematiske HMS arbeidet i henhold til lov og regelverket

Delmål/ læringsmål:

Deltakerne skal ha kjennskap til:

 • arbeidsmiljølovens mål og verdier

 • arbeidsgivers og arbeidstakers roller og  ansvar i HMS arbeidet.

 • arbeidsmiljøutvalgets - verneombudets og bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver samt over de tillitsvalgtes funksjon.

 • de faktorer i arbeidsmiljøet som hemmer og fremmer et godt psykososialt  og organisatorisk arbeidsmiljø.

 • betydningen av god ledelse i arbeidsmiljøet

 • ulike typer konflikter, forebygging av disse og til enkle konflikthåndteringsverktøy, og kjennskap til hvor hjelp kan innhentes fra.

 • mål og prinsipper i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

 • mobbing og trakassering som fenomen og  metoder for forebyggelse av dette, håndteringsprosedyrer og verktøy.

 • betydningen av et løpende forbedringsarbeid etter HMS forskriften

 • viktige bestemmelser og forskrifter, herunder bestemmelser om personvern, kontroll og overvåkning.

 • det fysiske arbeidsmiljøets betydning .

 • prinsippene og reglene omkring varsling.

 • HMS økonomi og verdidrivende dialog.

Kurset er satt opp med 16 timer virtuell undervisning hvor du får en grundig gjennomgang med lærer. Etter første virtuell undervisningstime vil du få tilsendt lisens for nettbasert del som du får god tid til å gjennomføre. Kurset avsluttes med en prøve som gir deg kursbevis ved bestått.

Kursbevis ved bestått prøve

Kurspris 7.200,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.