AOF.no

HMS, arbeidsmiljø og service i renholdsyrket

Kurs ID: 502193

Oppstart

tirsdag 21. februar 2023

Slutter

tirsdag 21. februar 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 11:30

Påmeldingsfrist

fredag 17. februar 2023

Pris

1500,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nødvendig kunnskap for alle renholdere, enten du er renholdsleder, har fagbrev eller er underveis i utdanningsløpet

Renholdere, renholdsledere, byggdriftere

Ingen spesielle forkunnskaper kreves

HMS

·       Hva sier Arbeidsmiljøloven?

·       Systematisk HMS-arbeid

·       Håndtere og bruke kjemikalier på en forskriftsmessig måte

·       Sikkerhetsdatablad og verneutstyr

·       Bruke kroppen riktig i arbeid

·       Håndtere ulike typer avfall i samsvar med forskriftene

Arbeidsmiljø

·       Bedriftskultur

·       Etiske retningslinjer

·       Psykososialt arbeidsmiljø

·       Faglig utvikling

·       Sykefravær

·       Humor

 Service

·       Kundefokus

·       Førsteinntrykk

·       Imøtekommende

·       Løsningsorientert

·       Håndtere klager

Kursdeltakeren vil få økt kompetanse innenfor fagfeltet samt nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. 

Digitalt kurs via Teams.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen avsluttende eksamen eller prøve. Kursbevis sendes til den enkelte som ønsker det.

Kursavgift pr deltaker kr 1500,-

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.