AOF.no

Helsefagarbeider vg2 – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 503513

Oppstart

mandag 4. desember 2023

Slutter

onsdag 29. mai 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 11. desember 2023

Pris

29500,-

Timeantall

Totalt: 277

Timer med foreleser: 277

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Du lærer å utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner. Om kroppens organsystemer og sykdommer som kan ramme mennesker i ulike aldre.
Du lærer om kosthold, fysisk aktivitet, hygiene og forebygging. Brukermedvirkning, som dreier seg om pasienters/brukeres rett til å bestemme over eget liv er viktige temaer i opplæringen,
samt hvilke krav som stilles til deg og hvordan det er å være ansatt i omsorgssektoren.

Har du fellesfag fra tidligere kan du etter eksamener gå rett ut som lærling i 2 år. Har du ikke fellesfag fra tidligere må du ta et år nummer 2 med fellesfag for å få et fullverdig kompetansebevis før du går ut som lærling i 2 år. Du har også mulighet for å avlegge en eksamen VG3 Praksiskandidat for så å jobbe deg opp til 8700 timer med praksis. Da er du ikke lærling. Da er det ikke krav til fellesfag

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider.

Deltaker må ha gjennomført Helse- og oppvekstfag (Vg1).

Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak.

Kjerneelementene i faget er:

Kropp, helse og omsorg

Kjerneelementet kropp, helse og omsorg handler om å ivareta pasienters og brukeres helhetlige helse. I dette inngår hvordan kultur, levevaner, kosthold, hygiene og smittevern kan bidra til å fremme livskvalitet, helse og mestring. Det handler også om akutt og kronisk sykdom, vekst og aldring og funksjonsnedsettelser. Videre handler det om å observere, vurdere og utføre grunnleggende sykepleie for å ivareta pasienters og brukeres behov for helsehjelp. Kjerneelementet handler også om helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, omsorg og helhetlige pasientforløp. Å lindre lidelser og legge til rette for en verdig død inngår også.

Dialog, relasjon og veiledning

Kjerneelementet dialog, relasjon og veiledning handler om å kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer med ulik alder, bakgrunn og livssituasjon og ulike behov. Det handler også om bidra til å utvikle helsekompetansen til pasienter og brukere. Kjerneelementet handler videre om å samhandle med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner og å rapportere og dokumentere arbeid. Dessuten inngår å gi og ta imot veiledning og å forstå betydningen av egen atferd og egne holdninger i møte med andre mennesker.

Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi

Kjerneelementet hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi handler om å bruke medisinsk utstyr og å ta i bruk hjelpemidler og teknologi som bidrar til å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, mer trygghet og større mulighet til å klare seg på egen hånd. Det handler også om å bruke hjelpemidler og teknologi for å avlaste pårørende og gi dem trygghet og om hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestene i helse- og omsorgssektoren. Videre handler det om å bruke riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i yrkesutøvelsen.

Etikk og regelverk

Kjerneelementet etikk og regelverk handler om å møte mennesker i ulike livssituasjoner med omsorg og empati. Videre handler det om systematisk kvalitetsforbedring, brukermedvirkning og pasientsikkerhet. Kjerneelementet handler også om profesjonell yrkesutøvelse, yrkesetiske retningslinjer, regelverk i helse- og omsorgssektoren og om helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å reflektere over etiske dilemmaer.

Område - helsefremmende arbeid

 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak som øker pasienters og brukeres motivasjon til å ivareta egen helse og livskvalitet

 • gjøre rede for menneskers livsløp og helseutfordringer hos barn, unge og eldre

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie

 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkningene og bivirkningene

 • gjøre rede for aldringsprosesser og eldres behov for omsorg og sykepleie

 • forklare hva hverdagsmestring, habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak

 • drøfte betydningen av sosiale nettverk og foreslå tiltak for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser

 • beskrive symptomer på psykiske lidelser og rusmisbruk hos pasienter og brukere

 • beskrive symptomer på underernæring og feilernæring og foreslå forebyggende - og behandlende tiltak

 • planlegge, tilberede og tilrettelegge måltider i tråd med råd fra helsemyndighetene

 • ivareta hygiene i tråd med gjeldende retningslinjer og foreslå smitteverntiltak

 • utføre førstehjelp etter gjeldende retningslinjer

 • beskrive hva helhetlig omsorg og sykepleie innebærer for alvorlig syke, døende og deres pårørende

 • gjøre rede for hva miljøarbeid er og foreslå målrettede tiltak

Område - kommunikasjon og samhandling

 • beskrive ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og vise hvordan slike ferdigheter kan fremme trygghet og tillit

 • drøfte betydningen av tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp

 • drøfte hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer

 • vise empati og reflektere over egne holdninger og atferd og hva det vil si å vise endringsvilje

 • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering og drøfte betydningen av korrekt rapportering, pasientsikkerhet og anonymitet

 • gjøre rede for regelverk om taushetsplikt og personvern og drøfte hva dette innebærer for yrkesutøvelsen

 • gjøre rede for strategier for konflikthåndtering og forebygge konflikter i praksis

 • beskrive digitale kommunikasjonsverktøy som kan brukes i samhandling med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell

 • reflektere over bruken av tvang og makt og gjøre rede for gjeldende regelverk

Område - yrkesliv

 • reflektere over hva det vil si å være en profesjonell helsefagarbeider

 • forklare hva pasient- og brukermedvirkning innebærer og bruke dette i yrkesutøvelsen

 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer

 • gjøre rede for hva yrkesetikk er og reflektere over etiske problemstillinger

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid

 • gjøre rede for ulike hjelpemidler og velferdsteknologi som kan bidra til selvstendighet, og som kan opprettholde funksjoner i dagliglivet

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler og helsearbeiderens ansvar og rolle

 • bruke hjelpemidler og teknologi for å forbedre og effektivisere arbeidet

 • beskrive prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet og bruk av kvalitetssystemer

 • forklare hvordan frivillige organisasjoner kan være en ressurs i helse- og omsorgstjenesten

 • vurdere hvordan man kan gjøre miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen

 • gjøre rede for ergonomiske prinsipper og bruke disse i yrkesutøvelsen

 • gjøre rede for prinsippene for universell utforming i forbindelse med yrkesutøvelsen

 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Har man ikke relevant praksis, vil det være 316 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Viken Fylkeskommune sine nettsider. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Kurspris. Deltaker betaler selv for utdanningen. Utdanningen er Lånekassefinansiert.

Videregående opplæring for voksne (lanekassen.no)

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Sissel Irén Johansen Klingvall

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.