AOF.no

Helsefagarbeider – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 500428

Pris

19900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer online: 80

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du innen helsesektoren, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide innen helsesektoren, kan du ta Fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater.

Fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide i helsesektoren, og som ønsker formell kompetanse.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har noen års erfaring fra yrket.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i helsearbeiderfaget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er: 

Helsefremmende arbeid

Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende tiltak inngår i hovedområdet.

Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern hører til i hovedområdet. Det handler videre om å kunne kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget.

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

-foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv

-tilrettelegge for og tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring

-identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse

-planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

-iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper

-observere allmenntilstand, rapportere og dokumentere endringer

-observere, vurdere og utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade

-utføre pleie til alvorlig syke og døende

-utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer

-planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet

-bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak

-veilede pasienter og brukere i å benytte velferdsteknologi og andre hjelpemidler

-vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak

 

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

-kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere

-kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne

-observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp

-følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren

-informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om rettigheter innen helse- og sosialtjenesten

-bruke ulike strategier for konflikthåndtering

-håndtere aggressive og truende personer

-utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger

 

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

-planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak

-delta i tverrfaglig samarbeid

-ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende

-kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren

-yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk

-utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer

-drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen

-følge gjeldende regelverk for bruk av tvang

-utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner

-følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering

-observere, rapportere og dokumentere om virkninger og bivirkninger av legemidler

-følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet

-gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere

-reflektere over egen praksis

-utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling

-følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Våre fleksible nettkurs for helsefagarbeidere gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner:

  • Helsefremmede arbeid

  • Kommunikasjon og samhandling

  • Yrkesutøvelse

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Kurset er også godkjent for lån i statens lånekasse.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.