AOF.no

Helsearbeiderfaget – fagbrev

Kurs ID: 500338

Oppstart

mandag 8. mai 2023

Slutter

mandag 23. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 1. mai 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Viken

DRAMMEN

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Bli helsefagarbeider - dokumenter din kompetanse og ta utdanningen som voksen! 

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er:

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende tiltak inngår i hovedområdet.

Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern hører til i hovedområdet. Det handler videre om å kunne kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere.

Yrkesutøvelse
Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak. Helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/HEA3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3


Helsefremmende arbeid

·         Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv

·         tilrettelegge for og tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring

·         identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse

·         planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

·         iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper

·         observere allmenntilstand, rapportere og dokumentere endringer

·         observere, vurdere og utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade

·         utføre pleie til alvorlig syke og døende

·         utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer

·         planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet

·         bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak

·         veilede pasienter og brukere i å benytte velferdsteknologi og andre hjelpemidler

·         vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak

 

Kommunikasjon og samhandling

·        
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere

·         kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne

·         observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp

·         følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren

·         informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om rettigheter innen helse- og sosialtjenesten

·         bruke ulike strategier for konflikthåndtering

·         håndtere aggressive og truende personer

·         utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger


Yrkesutøvelse

·        
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak

·         delta i tverrfaglig samarbeid

·         ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende

·         kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren

·         yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk

·         utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer

·         drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen

·         følge gjeldende regelverk for bruk av tvang

·         utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner

·         følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering

·         observere, rapportere og dokumentere om virkninger og bivirkninger av legemidler

·         følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet

·         gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere

·         reflektere over egen praksis

·         utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling

·         følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

LO-organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Viken

DRAMMEN

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.