AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Helse, miljø og sikkerhet

Kurs ID: 500944

Oppstart

onsdag 14. september 2022

Slutter

torsdag 20. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

onsdag 28. september 2022

Timeantall

Totalt: 361

Timer med foreleser: 361

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

TRONDHEIM

Vestre Rosten 81

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FAGSKOLE - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – studiested Trondheim

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et utdanningstilbud godkjent av NOKUT og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studentene.

Samlingsbasert ca. hver 4.–5.uke. 22 timer pr samling. Onsdag 10:00–18:00, torsdag 09:00–17:00, fredag 09:00–15:00.

Det er kun 15 plasser tilgjengelig på dette studiet i Trondheim, og det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp ("Først til mølla").

Helse, miljø og sikkerhet er en utdanning som retter seg mot et bredt spekter av bransjer. Utdanningen legger vekt på dagsaktuelle og samfunnsaktuelle tema, som arbeidsmiljøkriminalitet, sosial dumping og et trygt og organisert arbeidsliv. Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre konkurransedyktige, og i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noen-sinne

Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser etter ordinær søknadsfrist, vil det være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å bli tatt opp til fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning.

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Det vil da vektlegges omfang av yrkespraksis og relevans av utdanning. Det henvises for øvrig til Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Ved siden av dette må man vise til B1 i norsk.

FAGSKOLE – HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet er sentrale tema i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området? Da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. 

OPPTAKSKRAV

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring uavhengig av fagretning. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker har minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes snarest, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen søknadsfristen, vil søkeren ikke bli vurdert for opptak i første opptaksrunde (se under søknadsprosess).

SØKNADSPROSESS
Første søknadsfrist er 15. mars. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering.

Dersom det er færre søkere enn antall finansierte studieplasser, gis alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Deretter er det rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.


FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne

1a. studieteknikk

1b. kommunikasjon og samhandling

1c. grunnelementer i HMS-arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

2a. lov og regelverk

2b. ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. systematisk HMS-arbeid

2d. kjemikaliehåndtering

2e. HMS-økonomi

2f. sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

3a. fysiske faktorer

3b. psykososiale faktorer

3c. biologiske faktorer

3d. annet

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

4a. medarbeiderskap

4b. kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema

Fordypningsoppgave og muntlig høring.

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.
Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, og deretter studieretning.

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet:

Kunnskap:

•        Kandidaten har kunnskap om strategisk HMS-arbeid og forståelse for sammenhengen mellom strategisk HMS-arbeid og medarbeiderskap

•        Kandidaten har innsikt i relevante lover og regelverk som regulerer HMS-området 

•        Kandidaten har kunnskap om grunnleggende HMS-arbeid og arbeidsmiljøfaktorer 

•        Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet 

•        Kandidaten forstår den bedriftsmessige og samfunnsmessige betydningen et systematisk HMS-arbeid har 

 

Ferdigheter:

•        Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap for å imøtekomme behov og utfordringer knyttet til problemstillinger innen HMS-arbeid

•        Kandidaten kan anvende metoder og verktøy i systematisk HMS- arbeid og kan koordinere og organisere HMS-relaterte planer

•        Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

•        Kandidaten kan kartlegge arbeidsmiljøfaktorer, identifisere risiko og iverksette systematiske handlinger basert på faglig, etisk og juridisk kompetanse

 

Generell kompetanse:

•        Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i HMS-arbeid 

•        Kandidaten kan begrunne sine vurderinger på et etisk grunnlag, og reflektere over kontinuerlig forbedring av egen praksis innen HMS-arbeid 

•        Kandidaten kan utføre HMS-arbeid etter arbeidslivets behov med utgangs-punkt i aktuelle lover og teoretisk og praktisk kompetanse 

•        Kandidaten kan i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet bygge relasjoner med fagfeller: tverrfaglig og tverretatlig

GJENNOMFØRING

  • Stedsbasert lærerstyrt undervisning. Fagskolen AOF Norge, Studiesenter, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

  • Samlingsbasert ca hver 4.-5.uke. 22 timer pr samling. Onsdag 10:00-18:00, Torsdag 09:00-17:00, Fredag 09:00-15:00. (Samlinger for hele studiet blir lagt ut ved studiestart)

  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Gjennomføre fordypningsoppgave med etterfølgende muntlig eksaminering. Besvarelsen skal være på 5 000 ord +/– 10 %.

Studiet er finansiert via Trøndelag fylkeskommune, og er derfor gratis for studentene. Studentene må kun dekke egne utgifter til pensum/litteratur.

Trøndelag

TRONDHEIM

Vestre Rosten 81

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.