AOF.no

Fagskole – Helse, miljø og sikkerhet

Kurs ID: 502939

Oppstart

onsdag 6. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

onsdag 6. september 2023

Timeantall

Totalt: 1570

Timer med foreleser: 351

Timer selvstudie: 1219

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Torggata 12

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge innen HMS, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Helse, miljø og sikkerhet er en utdanning som retter seg mot et bredt spekter av bransjer. Utdanningen legger vekt på dagsaktuelle og samfunnsaktuelle tema, som arbeidsmiljøkriminalitet, sosial dumping og et trygt og organisert arbeidsliv. Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre konkurransedyktige. I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noen gang.

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

For å bli tatt opp til fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet kreves fullført og bestått videregående opplæring.
Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning.

For opptak på grunnlag av realkompetanse:

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Basisemne

1a. Studieteknikk og metode

1b. Grunnleggende kommunikasjonsteori og samhandling

1c. Grunnelementer i HMS-arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

2a. Lov og regelverk

2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. Systematisk HMS-arbeid

2d. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

3a. Fysiske faktorer

3b. Psykososiale/organisatoriske faktorer

3c. Biologiske faktorer

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

4a. Medarbeiderskap

4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. Strategisk HMS- arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i Helse, miljø og sikkerhet

Fordypningsoppgave og muntlig høring.

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Temaet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningens emner. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

I vurderingen av fordypningsoppgaven skal det legges vekt på overordnede læringsutbyttebeskrivelser og hovedmomenter i teoriemnene. Karakteren på skriftlig del av fordypningsoppgaven kan justeres karakter opp eller ned, avhengig av i hvilken grad studenten mestrer å forsvare oppgavens faglige innhold og nivå, samt besvare spørsmål fra utdanningens overordnede læringsutbytte på muntlig eksaminering.

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om strategisk HMS-arbeid og forståelse for sammenhengen mellom strategisk HMS-arbeid og medarbeiderskap

 • Kandidaten har innsikt i relevante lover og regelverk som regulerer HMS-området 

 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende HMS-arbeid og arbeidsmiljøfaktorer 

 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet 

 • Kandidaten forstår den bedriftsmessige og samfunnsmessige betydningen et systematisk HMS-arbeid har 

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap for å imøtekomme behov og utfordringer knyttet til problemstillinger innen HMS-arbeid

 • Kandidaten kan anvende metoder og verktøy i systematisk HMS- arbeid og kan koordinere og organisere HMS-relaterte planer

 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

 • Kandidaten kan kartlegge arbeidsmiljøfaktorer, identifisere risiko og iverksette systematiske handlinger basert på faglig, etisk og juridisk kompetanse

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i HMS-arbeid 

 • Kandidaten kan begrunne sine vurderinger på et etisk grunnlag, og reflektere over kontinuerlig forbedring av egen praksis innen HMS-arbeid 

 • Kandidaten kan utføre HMS-arbeid etter arbeidslivets behov med utgangs-punkt i aktuelle lover og teoretisk og praktisk kompetanse 

 • Kandidaten kan i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet bygge relasjoner med fagfeller: tverrfaglig og tverretatlig

 • Stedsbasert lærerstyrt undervisning: Samlinger på dagtid onsdag–fredag hver femte uke. (Forbehold om endringer.)

 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen.
Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Studiet er finansiert av Oslo Kommune Utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Oslo

Oslo

Torggata 12

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.