AOF.no

GRS, VGS: Skoler som lærer kollektivt – veiledning i lærende profesjonsfellesskap

Kurs ID: 500520

Oppstart

torsdag 20. oktober 2022

Slutter

torsdag 20. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

torsdag 13. oktober 2022

Pris

2190,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring?

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap presiseres tydelig i overordnet del i LK20. Alle ansatte er forpliktet til å ta del i og bidra til utviklingen av det profesjonelle læringsfellesskapet i sin skole, og ledelsen har et spesielt ansvar for å legge til rette for gode, kollektive arenaer for læring og utvikling. 

Kollegaveiledning er en fellesbetegnelse for hvordan strukturer, rammer, roller og ulike metoder for samhandling kan bidra i skolens arbeid med å utvikle systematisk læring i profesjonsfellesskapet. Strukturer, relasjonsbygging, aksept for forskjellighet og samtidig felles kjøreregler, vil gi lærerne gode rammer og muligheter til å utvikle sin egen undervisning i samarbeid med kolleger, for elevenes læring, trivsel og utviklingsmuligheter.

I de siste årene har kollegaveiledning tatt nye former og fått nytt innhold. Det ligger et stort potensial i hver enkelt lærer og i hvordan skolen skaper arenaer og motivasjon for profesjonsutvikling. Fra forskning vet vi at trygge relasjoner åpner for at læreres tause kunnskap kan løftes fram og bli utfordret gjennom analyse og kritisk refleksjon i utforskende samtaler. Gjennom dette arbeidet legges grunnlag for ny kunnskap, og at felles verdier og holdninger kan tydeliggjøres i kollegiet.  

Kursinnhold

  • bygging av gode strukturer for samskaping i lærende skoler

  • veiledning og veiledningsbegrepet i kollegiale prosesser

  • hvordan bygge gode team?

  • ulike funksjoner i skolen: mellomleder, temaleder, lærerspesialist, veileder, kollegaveileder

  • gruppelæring: utvikling av undervisning gjennom bevisstgjøring og endring av handlingsteorier: lærende samtaler, enkelt- og dobbelkretslæring 

  • analyse og kritisk refleksjon 

  • strukturer for systematiske samtaler: veiledningssløyfer og andre samtaler

  • observasjon som metode, teori og praksis

  • lytting som forutsetning for utvikling av profesjonelle læringsfellesskap

  • praktisk arbeid med utvikling av strukturer for lærende samtaler på egen skole

Kursholder

Anne Kristin Dahl er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist i norsk og geografi fagdidaktikk i mange år, og har erfaring fra Ungdomstrinn i utvikling, arbeid med endringsprosesser på ulike nivå i skolen, kurs i kollegaveiledning og Lesson Study. Hun jobber nå med DEKOMP knyttet til kommunikasjon og veiledning som redskap i lærende profesjonsfellesskap. 

Anne Kristin har utviklet veilederutdanningen ved UiO. Hun er prosjektleder for Veiledning for nyutdannede lærere i regi av Utdanningsdirektoratet, og bidrar med veiledning på alle nivåer i skolen. Hennes forskning retter seg inn mot nyutdannede læreres møte med profesjonen og skolen som arbeidsplass.

Anne Kristin har 19 års erfaring fra undervisning og fagansvar i den videregående skolen. Hun har erfaring fra utallige kurs på skoler, i kommuner og fylkeskommuner og er spesielt opptatt av skoleutvikling, lærende ledelse, utvikling av profesjonelle læringsfelleskap og kommunikasjon og profesjonsveiledning.


Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Dette kurset retter seg mot ansatte i grunnskolen og i videregående skole.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kurset gjennomføres på oppgitt sted. Med forbehold om antall påmeldte.

Ingen eksamen.

Kurset finansieres etter avtale med arbeidsgiver eller privat.

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.