AOF.no

Gjenvinningsfaget Vg3 – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502202

Oppstart

mandag 20. februar 2023

Slutter

mandag 30. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 20. februar 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 gjenvinningsfaget handler om håndtering og forvaltning av løsøregjenstander og stoffer som skal kasseres. Faget gir lærlingene kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til gjenvinningsoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i gjenvinningsfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om, og sammenhengen mellom, sikkerhet, helse, ressursforvaltning og bransjens miljøpåvirkning. Det handler også om bruk av verneutstyr, smittevernutstyr og avvikssystemer. Videre handler det om kunnskap om risikovurdering og forståelse av fagets rolle i miljøarbeidet.

Maskiner, utstyr og teknologi
Kjerneelementet maskiner, utstyr og teknologi, handler om bruk av mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer for avfallshåndtering. Kjerneelementet handler også om bruk av digitale applikasjoner, feilsøking og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Produksjon, dokumentasjon og veiledning
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om prosesser for behandling og gjenvinning av avfall. Kjerneelementet handler også om å se forbedringspotensialet ved drift og produksjon og om å dokumentere håndtering av avfall i henhold til dokumentasjonskrav. Videre handler kjerneelementet om å veilede kunder og samfunnet for øvrig og om å skape forståelse av betydningen av gjenvinning.

Håndtering av avfallsressurser
Kjerneelementet håndtering av avfallsressurser handler om håndtering av ulike typer avfall og om å utnytte ressursene i avfallet. Kjerneelementet handler videre om kunnskap om de ulike aktørene i gjenvinningsbransjen og om å følge rammebetingelser for avfallshåndtering. Det handler også om hvordan miljøet påvirkes av avfallet, og hvordan samfunnet håndterer dette.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ulike arbeidsprosesser og reflektere over hvordan ny teknologi kan påvirke arbeidsprosesser

 • motta, kontrollere, klassifisere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner

 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og deklarere og håndtere avfallet etter gjeldende regelverk

 • håndtere og klargjøre avfallet for viderebehandling eller sluttbehandling etter gjeldende regelverk

 • forstå og følge virksomhetens rutiner ved uønskede hendelser

 • reflektere over og beskrive avfallsressursenes betydning for økonomi og miljø

 • reflektere over muligheter for ombruk og gjenvinning og betydningen av bærekraftig ressursutnyttelse

 • utføre operatørstyrt vedlikehold av relevante maskiner og utstyr

 • planlegge kildesorteringsløsninger til ulike kundegrupper og veilede kunder i sortering og håndtering av avfall

 • planlegge og beskrive avfallslogistikk fra kunde til sluttbehandling

 • beskrive avsenders ansvar ved lasting av transportør og bruke regler og retningslinjer for eksport av avfall

 • bruke kvalitets- og internkontrollsystem, registrere og rapportere avvik og gjennomføre risikovurdering

 • utforske og bruke regelverk og tillatelser som regulerer gjenvinning og avfallhåndtering

 • bruke verneutstyr og arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

 • vurdere og beskrive forbedringsmuligheter innenfor egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger

 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved og håndtering av ulike typer avfall

 • drøfte og gjøre rede for gjenvinningsindustriens rolle i og avfallshåndteringens positive og negative virkning på klima og miljø

 • beskrive og reflektere over faktorer som kan påvirke lønnsomheten i driften av avfallsanlegget, og foreslå tiltak

 • vurdere den markedsmessige verdien av avfallsressursene

 • beskrive formålet med materialselskap, retursystemer og produsentansvar

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.