AOF.no

Gjenvinningsfaget- Teori til fagprøven- virtuell undervisning

Kurs ID: 500885

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 18. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.


Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til gjenvinningsoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Gjenvinningsfaget er en komprimert utdanning for voksne.  Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Gjenvinningsfaget er: 

 

Gjenvinning av avfall: Hovedområdet handler om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering. Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet

Logistikk og kundebehandling: Hovedområdet handler om transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

Kvalitet og rammebetingelser: Hovedområdet handler om arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi: Hovedområde handler om avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.

https://www.udir.no/kl06/GJE3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen gjenvinningsfaget.

Etter Vg3:

Gjenvinning av avfall

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner

 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det

 • skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall

 • bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner

 • gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning

 • gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning

 • gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter

 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall

 • planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser

 • planlegge kildesorteringsløsninger

 • redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser

 • deklarere og håndtere farlig avfall

 • bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr

 • bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr


Logistikk og kundebehandling

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren  skal kunne

 

 • bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr

 • kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning

 • veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall

 • kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet

 • emballere og lagre avfall på forsvarlig måte

 • sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

 

Kvalitet og rammebetingelser

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser

 • arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS

 • fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav

 • registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder

 • beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger

 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften

 • gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall

 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser

 • finne frem til oppdatert regelverk

 

Miljø og økonomi

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning

 • vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport

 • bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale

 • redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering

 • redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen er i nov/des 2022

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.