AOF.no

Gjenvinningsfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501463

Oppstart

onsdag 12. april 2023

Slutter

onsdag 15. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 29. mars 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til gjenvinningsoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Gjenvinningsfaget er en komprimert utdanning for voksne.  Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Gjenvinningsfaget er: 

 

Gjenvinning av avfall: Hovedområdet handler om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering. Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet

Logistikk og kundebehandling: Hovedområdet handler om transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

Kvalitet og rammebetingelser: Hovedområdet handler om arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi: Hovedområde handler om avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.

https://www.udir.no/kl06/GJE3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen gjenvinningsfaget.

Etter Vg3:

Gjenvinning av avfall

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner

 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det

 • skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall

 • bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner

 • gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning

 • gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning

 • gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter

 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall

 • planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser

 • planlegge kildesorteringsløsninger

 • redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser

 • deklarere og håndtere farlig avfall

 • bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr

 • bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr


Logistikk og kundebehandling

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren  skal kunne

 

 • bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr

 • kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning

 • veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall

 • kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet

 • emballere og lagre avfall på forsvarlig måte

 • sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

 

Kvalitet og rammebetingelser

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser

 • arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS

 • fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav

 • registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder

 • beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger

 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften

 • gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall

 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser

 • finne frem til oppdatert regelverk

 

Miljø og økonomi

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 

 • redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning

 • vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport

 • bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale

 • redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering

 • redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis (minimum 8700 timer), vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevkurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.