AOF.no

Gjennvinningsfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 502666

Oppstart

mandag 16. oktober 2023

Slutter

mandag 23. september 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 2. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 100

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist. Kursene kan kombineres med jobb.

Kurset retter seg mot voksne som har arbeidserfaring fra bransjen, og som ønsker å ta fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 3–5 års erfaring fra yrket og være tilknyttet avfall- og gjenvinningsbransjen.

Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 eller høyere, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk. Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis. 

Gjenvinningsfaget er en komprimert utdanning for voksne.  Opplæringen følger utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Hovedområder i vg3

Gjenvinning av avfall
Hovedområdet handler om mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering. Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet

Logistikk og kundebehandling
Hovedområdet handler om transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet.

Kvalitet og rammebetingelser
Hovedområdet handler om arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi
Hovedområde handler om avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.

https://www.udir.no/kl06/GJE3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener i gjenvinningsfaget.

Etter vg3

Gjenvinning av avfall
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner

 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det

 • skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall

 • bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner

 • gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning

 • gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning

 • gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter

 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall

 • planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser

 • planlegge kildesorteringsløsninger

 • redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser

 • deklarere og håndtere farlig avfall

 • bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr

 • bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr


Logistikk og kundebehandling
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren  skal kunne: 

 • bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr

 • kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning

 • veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall

 • kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet

 • emballere og lagre avfall på forsvarlig måte

 • sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

 

Kvalitet og rammebetingelser
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser

 • arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS

 • fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav

 • registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder

 • beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger

 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften

 • gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall

 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser

 • finne frem til oppdatert regelverk

 

Miljø og økonomi
Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning

 • vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked

 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport

 • bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale

 • redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering

 • redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Undervisningen er digital med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til det digitale klasserommet i god tid før undervisningen starter.  Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset avsluttes med offentlig skriftlig eksamen våren 2024. 

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.


Virtuelt klasserom

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.