AOF.no

Gartnerfaget – teorikurs til fagbrev

Kurs ID: 502798

Oppstart

mandag 2. oktober 2023

Slutter

mandag 27. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 27. september 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist. Kursene kan kombineres med jobb.

Kurset retter seg mot voksne som har arbeidserfaring fra bransjen, og som ønsker å ta fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 3–5 års erfaring fra yrket og være tilknyttet gartnernæringen. 

Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 eller høyere, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk. Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis. 

Formering, vekst og utvikling hos planter
Kjerneelementet formering, vekst og utvikling hos planter handler om produksjon og bruk av planter og om forvaltning og bruk av ulike ressurser i en gartnerbedrift. Det handler også om forståelse av jord, biologiske prosesser, plantenes behov og plantehelse, og produksjon og bruk av planter til mat, medisin og gastronomi. Bruk av planter til å skape uterom og sanseopplevelser inngår også i kjerneelementet.

Praktisk yrkesutøvelse
Kjerneelementet praktisk yrkesutøvelse handler om praktisk håndlag og ulike arbeidsoppgaver knyttet til drift av gartnerproduksjoner. Kjerneelementet handler også om å bruke teknologi og digitale ressurser i forbindelse med planlegging, drift og rapportering, og å bruk og vedlikeholde teknisk utstyr. Det innebærer nye teknologiske løsninger, og det å optimalisere energi- og ressursbruk. Videre handler kjerneelementet om å se teknologi og praktisk hverdag i sammenheng.

Bærekraftig forvaltning av gartnerens ressurser
Kjerneelementet bærekraftig forvaltning av gartnerens ressurser handler om forvaltning av ressurser med hensyn til natur, miljø og klima, og optimalisering av bedriften med tanke på økonomi og arbeidsinnsats. Kjerneelementet handler også om økonomiske rammevilkår, verdikjeden for mat og planter og organisasjoner knyttet til næringen, som er relevant for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere i en gartnerbedrift. Videre handler kjerneelementet om konvensjonelle og økologiske driftsformer og om sammenhengen mellom biologiske prosesser, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Det handler om mulighetene som ligger i gartnerbedriften med tanke på innovasjon og entreprenørskap, og om kunnskap om omsetning og salg av produkter og tjenester knyttet til gartnervirksomheten.

Sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om helse, miljø og sikkerhet og om den kvalitetssikringen som er grunnleggende for å ivareta egen og andres sikkerhet og helse. Kjerneelementet handler også om krav til internkontroll og økonomistyring. Videre handler kjerneelementet om plantehelse, om kvalitet på produkter og tjenester og om lover og regler for import og omsetning av gartnerprodukter. Sikkerhet og kvalitet handler også om avfallshåndtering, resirkulering og sirkulærøkonomi.

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere plantedyrking etter både konvensjonelle og økologiske metoder

 • styre og kontrollere utviklingen av en plante under ulike dyrkingsforhold, fra formering til ferdig produkt, ut fra jord- og vannanalyser og miljømessige vurderinger

 • identifisere vanlige fysiologiske skader, skadegjørere og nytteorganismer og behandle planter mekanisk, biologisk og kjemisk

 • utarbeide en risikoanalyse i arbeid med planteproduksjon og utføre arbeidet på en måte som er ergonomisk riktig og i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • vurdere muligheten for gjenbruk og flerbruk av ressurser og foreslå miljø- og energiøkonomiserende tiltak

 • beskrive prosesser i planter og planteprodukter etter høsting og lagre planteprodukter etter ulike lagringsteknikker

 • planlegge, gjennomføre og vurdere bruk av planter og planteprodukter som estetiske og kulturelle elementer

 • utforske og gjøre rede for kulturplanters betydning som mat, medisin og dekorasjon i et historisk perspektiv

 • identifisere kulturplanter med norske og botaniske navn

 • identifisere planter som kan være giftige eller gi allergi og presentere alternativer til disse

 • måle opp et areal, vurdere beplantning og presentere en skisse i tråd med kundens ønske

 • gjennomføre en beplantning i samsvar med en plan og lage en skjøtselsplan som dokumenterer arbeidsoppgaver for et område

 • vedlikeholde planter i ulike miljøer og optimalisere forholdene for plantene ut fra plantenes behov

 • beskrive og drøfte ulike omsetningsformer og økonomiske, politiske og organisatoriske rammebetingelser for gartnernæringen

 • velge og bruke maskiner og utstyr, både i planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsoperasjoner, og i markedsføring av produkter og tjenester

 • delta i planlegging og gjennomføring av en kostnadseffektiv og miljøvennlig gartnerproduksjon og vurdere sammenhengen mellom dyrkingsmetode og utbytte i ulike planteproduksjoner

 • utarbeide anbud i forbindelse med arbeidsoppdrag

 • klargjøre produkter for salg, og kalkulere og fastsette pris på produktene

 • vurdere muligheten for produktutvikling og lage utstillinger som en del av markedsføring

 • forstå og bruke regelverket for plantehelse og bruk av plantevernmidler i eget arbeid

 • kontrollere importert plantemateriale for sykdom og smittefare i henhold til gjeldende regelverk

 • lagre, pakke og transportere planter etter kontrollrutiner og dokumentasjonskrav

 • vedlikeholde og føre tilsyn på bygninger, maskiner og utstyr

 • vedlikeholde og føre tilsyn på vannings- og dreneringssystemer, og beskrive ulike hydrotekniske løsninger

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.  

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset avsluttes med offentlig skriftlig eksamen våren 2024. Etter avholdt eksamen fortsetter kurset med forberedelse til den praktiske fagprøven. 

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.