AOF.no

FLT Rogaland – Avdelingskonferansen 2023

Kurs ID: 502178

Oppstart

fredag 10. mars 2023

Slutter

søndag 12. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 12:30

Påmeldingsfrist

onsdag 25. januar 2023

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Sola Strand Hotel

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

-

Eksempler på formuleringer for målgruppe:

 • Personer som vil forberede seg teoretisk for å kunne gjennomføre tverrfaglig teoretisk eksamen og senere avlegge praktisk fagprøve for å få fagbrev

 • Personer som ønsker å heve sin norskkompetanse

 • Personer som ønsker å videreutdanne seg

 • Personer som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

Teksten bør besvare:

 • Hva er innholdet/hovedområder i kurset, dette henger sammen med læringsmålene.

 • Er det hovedområder i kurset som læringsmålene går inn under?

  • Eks: Hvis læringsmålet handler om ergonomi så er generelt innhold «HMS-perspektivet»

  • Eks: på teori til fagprøven er det hovedområder gitt i læreplanen fra Utdanningsdirektoratet.

Intern samling og kurs

Teksten bør beskrive:

 • Generelt (om hva AOF ser på som viktig, her kan det ligge inne en standard tekst, se eksisterende forslag)

 • Spesifikt om dette opplæringstilbudet

 • Fysisk klasseromskurs

 • Virtuelt klasserom

 • Nettkurs

 • Kombinert løsning med fysisk/virtuelt og nett

 • Inneholder kurset selvstudier?

 • Andre ressurser (Migranorsk, word, excel, AOF Nettopp Nettopp, Datapower, Vignita)

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Denne samling har ingen eksamen.

-

Rogaland

Sola Strand Hotel

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.