AOF.no

Fjell- og bergverksfaget- bransjeprogram

Kurs ID: 503726

Oppstart

onsdag 3. januar 2024

Slutter

onsdag 13. november 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 5. januar 2024

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 100

Timer selvstudie: 20

Nivå

Teori til fagprøven

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Jonny Birkeland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist. Kursene kan kombineres med jobb.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fjell- og bergverksarbeider- MERK: dette kurset er en FELLES del, deretter med fordypning som bergsprenger eller knuseverk.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 3–5 års erfaring fra yrket og være tilknyttet industri og byggenæringen.

Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 eller høyere, som betyr å kunne delta i samtaler på norsk. Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Boring, sprenging og sikring

Kjerneelementet boring, sprenging og sikring handlar om å bore i fjell, gjennomføre sprengingsarbeid og sikre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk, toleransekrav og geolognotat. Dette kjerneelementet handlar vidare om uttak av berg over og under jord, sikring av tunnelar og bergskjeringar, tilarbeiding av bergmassar og sikring av arbeidsstader mot ulukker og skadar. Å planleggje arbeidet ut frå omsynet til god ressursutnytting og miljøet er òg ein del av dette kjerneelementet.

 Maskiner og maskinstyring

Kjerneelementet maskiner og maskinstyring handlar om å velje maskiner og utstyr ut frå arbeidsoppgåva som skal gjerast. Det handlar vidare om å stille inn maskiner ut frå bruksområde og sikre risikoutsette arbeidssituasjonar. Å drifte og vedlikehalde maskiner og utstyr er òg ein del av dette kjerneelementet.

 Helse, miljø og sikkerheit

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse når ein endrar og skapar infrastruktur over og under jord. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre ein sikker jobb-analyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner og å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som medverkar til å verne det indre og ytre miljøet, er òg ein del av kjerneelementet.

Felles kompetansemål for alle fordypninger

 • Planleggje å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet utarbeide framtidsplanar, bestille, ta imot, handtere og lagre råvarer og materiale og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget velje verktøy og materiale og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet.

 • Bruke og halde ved like utstyr og maskiner for boring i fjell etter gjeldande regelverk og reflektere over ulike faktorar som påverkar miljø og kostnadseffektivitet gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, dokumentere arbeidet i tråd med gjeldande krav for helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere over konsekvensane ved å ikkje følgje krava.

 • Arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap.

 • Risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar.

 • Kjeldesortere, vurdere om gjenbruk er mogleg, handtere avfall og reflektere over konsekvensar av feilhandtering.

 • Bruke fagterminologi i kommunikasjonen med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykket og sikre effektiv ressursutnytting.

 • Gjere greie for farar ved bruk av sprengstoff og tennmiddel og setje i verk tiltak som hindrar personskadar og skadar på materiell.

 • Klassifisere mineral og bergartar, identifisere bruksområda deira og vurdere farar ved sikringsarbeid.

 • Bruke kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, sikringsutstyr og kapping av boltar.

 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensar av støy, vibrasjonar og støveksponering.

 • Utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere kva risikofaktorar under og etter arbeid som kan påverke sikkerheita for ein sjølv og andre og trafikkavviklinga.

 • Vurdere og gjennomføre sikkerheitstiltak ved arbeid i høgda og sikre risikoutsette arbeidssituasjonar.

 • Bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk.

 • Vurdere farar ved forsagarar, varsle om fare og setje i verk tiltak for å unngå skadar.

 • Gjere greie for bruk og vedlikehald av knuse- og sikteutstyr.

 • Utføre grunnleggjande førstehjelp.

Kompetansemål i fordjuping bergsprenging

 • Velje tennmiddel og sprengstoff og vurdere konsekvensar av vala for sluttproduktet.

 • Utarbeide ein salveplan, vurdere strøk og fall i berggrunnen, og bore med omsyn til sikkerheit for ein sjølv og andre og i samsvar med sluttresultatet.

 • Utarbeide salverapport og reflektere over ulike faktorar som kan påverke underlaget for vidare graving og anleggsarbeid.

 • Lage ein varslingsplan og vurdere ulike sikringstiltak ved bruk av sprengstoff.

 • Lade og dekkje til salver med ulike dekkjemateriale og vurdere og gjennomføre sikringstiltak ved sprengingsarbeid.

 • Vurdere geologiske forhold, setje i verk tiltak som avgrensar vibrasjonar ved sprenging og reflektere over eigenskapar ved fjellet som påverkar vibrasjonar.

 • Transportere, handtere og lagre sprengstoff etter gjeldande regelverk og drøfte kva faktorar som reduserer risiko for tjuveri, brann og utilsikta detonasjon.

Kompetansemål i fordjuping knuseverk

 •  Bruke kappe- og slipeutstyr til vedlikehald av borekroner, boltar og sikringsutstyr

 •  Klassifisere mineral, identifisere bruksområde og vurdere korleis temperatur, fukt og klima påverkar eigenskapane til minerala

 •  Velje, bruke og halde ved like knuse- og sikteutstyr, gjere greie for ulike bruksområde for siktedukar og reflektere over korleis eigenskapar ved utstyret kan påverke kvaliteten på massar

 •  Utføre kvalitetsprøver ut frå bruksområdet til massane og reflektere over kva konsekvensar ulike kvalitetar har for sluttproduktet

 •  Setje i verk tiltak som hindrar støvutslepp i knuseprosessen, og drøfte konsekvensar for nærmiljøet ved støvutslepp

 •  Identifisere farlege stoff i fjellet ved hjelp av måleutstyr, vurdere ulike måtar å kassere massane på og setje i verk tiltak

 •  Planleggje drift av mineraluttak, gjere greie for faktorar som kan skade miljøet, og setje i verk tiltak

 

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.  

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. Kurskvelder er onsdager fra kl 17-21. 20 kvelder.

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/februar 2024. Vi gir mer informasjon når oppmelding nærmer seg.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. Eksamen for dette kurset vil være mai/juni 2024.
.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Digital undervisning

Kontakt

Jonny Birkeland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.