AOF.no

Fjell- og bergverksfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500318

Oppstart

onsdag 19. oktober 2022

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 5. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fjell- og bergverksarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Formål

Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Faget skal legge grunnlaget for bygging av veier, tunneler og bygningsmessige formål. Faget har betydning for industriell videreforedling, for bygg og anlegg og for transportsektoren. Faget fører til store inngrep i naturen og skal bidra til en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Kurset/ faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende regelverk. Kurset skal bidra til å utvikle selvstendighet og kreativitet og legge vekt på samarbeid og produktivitet. Fagutførelsen varierer fra manuelt arbeid til bruk av maskiner og ny teknologi, eksplosiver og nye produkter. Kurset skal ivareta helse, miljø og sikkerhet. Opparbeidelse av grunnleggende fagkompetanse og systemforståelse i fjell- og bergverksfaget danner grunnlaget for videre fordypning og spesialisering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider.

 

Hovedområder i Vg3 Fjell- og bergverksfaget er:

Boring, sprenging og sikring

Hovedområdet handler om fjellboring, sprenging, mineraluttak, tildekking og sikring etter gjeldende regelverk med ulike typer utstyr. Oppmåling og høydesetting ved hjelp av ulike typer måleutstyr inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også kildesortering og håndtering av avfall. Økonomi og hensyn til naturen inngår også. Sikker bruk av ulike typer tennmidler og sprengstoff står sentralt.   

 

Maskiner og utstyr 

Hovedområdet handler om bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med ulike typer fjell- og bergverksarbeid. Verne- og sikkerhetsutstyr og ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr står sentralt. 

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om planlegging av arbeidsoppgaver etter beskrivelser, tegninger og arbeidsinstrukser. Det omfatter videre arbeidsvarsling etter gjeldende krav. I hovedområdet inngår også fagets historie og plass i samfunnet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

https://www.udir.no/kl06/FJE3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3


Boring, sprenging og sikring

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet

·  lage bore- og sprengingsplan

·  utføre arbeid etter gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetssikringssystem

·  bruke egnet utstyr for boring i fjell og for mineraluttak

·  bruke ulike typer sprengstoff og tennemidler under veiledning av godkjent bruker

·  dekke til salver under veiledning av godkjent bruker

·  vurdere og utføre fjellrensking og fjellsikring

·  gjøre rede for ulike typer mineraler og bergarter og deres egenskaper

·  kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

·  arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper

·  bruke manuelt og elektronisk måleutstyr

·  ivareta hensynet til økonomi, miljø og natur i produksjonen

·  ivareta estetiske hensyn

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  bruke og vedlikeholde borerigg

·  bruke og vedlikeholde manuelt boreutstyr og kompressor

·  bruke knuse- og sikteanlegg og kjenne betydningen av vedlikeholdsrutiner

·  gjøre rede for montering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i underjordiske rom

·  følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser ved bruk av maskiner og utstyr

·  bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr

Bransjelære

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet

·  gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

·  drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

·  utføre arbeidsvarsling, velge utstyr og ivareta kvalitet og sikkerhet, også for tredjeperson

·  bruke kart, tegninger og arbeidsbeskrivelser

·  følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Undervisning foregår i virtuelt klasserom med livestreaming.  Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,- https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Oslo

OSLO

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.