AOF.no

Fjell- og bergverksfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500569

Oppstart

onsdag 19. oktober 2022

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

søndag 9. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Som fjell- og bergverksarbeider kan du få jobb innenfor bergindustrien og i anleggsbransjens store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver.

Vi gjennomfører undervisningen i virtuelt klasserom, det vil si at kursets deltakere får tilgang til et klasserom satt opp for kurset. I dette klasserommet vil man delta som om man var i klasserommet og kan både se og høre de andre deltakerne. Alt skjer foran din egen PC, det betyr at du kan sitte hvor du vil i landet og følge undervisningen.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fjell- og bergverksarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Faget skal legge grunnlaget for bygging av veier, tunneler og bygningsmessige formål. Faget har betydning for industriell videreforedling, for bygg og anlegg og for transportsektoren. Faget fører til store inngrep i naturen og skal bidra til en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Kurset/ faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende regelverk. Kurset skal bidra til å utvikle selvstendighet og kreativitet og legge vekt på samarbeid og produktivitet. Fagutførelsen varierer fra manuelt arbeid til bruk av maskiner og ny teknologi, eksplosiver og nye produkter. Kurset skal ivareta helse, miljø og sikkerhet. Opparbeidelse av grunnleggende fagkompetanse og systemforståelse i fjell- og bergverksfaget danner grunnlaget for videre fordypning og spesialisering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider.

 

Hovedområder i Vg3 Fjell- og bergverksfaget er:

Boring, sprenging og sikring

Hovedområdet handler om fjellboring, sprenging, mineraluttak, tildekking og sikring etter gjeldende regelverk med ulike typer utstyr. Oppmåling og høydesetting ved hjelp av ulike typer måleutstyr inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også kildesortering og håndtering av avfall. Økonomi og hensyn til naturen inngår også. Sikker bruk av ulike typer tennmidler og sprengstoff står sentralt.   

 

Maskiner og utstyr 

Hovedområdet handler om bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med ulike typer fjell- og bergverksarbeid. Verne- og sikkerhetsutstyr og ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr står sentralt. 

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om planlegging av arbeidsoppgaver etter beskrivelser, tegninger og arbeidsinstrukser. Det omfatter videre arbeidsvarsling etter gjeldende krav. I hovedområdet inngår også fagets historie og plass i samfunnet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

https://www.udir.no/kl06/FJE3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Boring, sprenging og sikring

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet

·  lage bore- og sprengingsplan

·  utføre arbeid etter gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetssikringssystem

·  bruke egnet utstyr for boring i fjell og for mineraluttak

·  bruke ulike typer sprengstoff og tennemidler under veiledning av godkjent bruker

·  dekke til salver under veiledning av godkjent bruker

·  vurdere og utføre fjellrensking og fjellsikring

·  gjøre rede for ulike typer mineraler og bergarter og deres egenskaper

·  kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

·  arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper

·  bruke manuelt og elektronisk måleutstyr

·  ivareta hensynet til økonomi, miljø og natur i produksjonen

·  ivareta estetiske hensyn

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  bruke og vedlikeholde borerigg

·  bruke og vedlikeholde manuelt boreutstyr og kompressor

·  bruke knuse- og sikteanlegg og kjenne betydningen av vedlikeholdsrutiner

·  gjøre rede for montering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i underjordiske rom

·  følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser ved bruk av maskiner og utstyr

·  bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr

Bransjelære

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet

·  gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

·  drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

·  utføre arbeidsvarsling, velge utstyr og ivareta kvalitet og sikkerhet, også for tredjeperson

·  bruke kart, tegninger og arbeidsbeskrivelser

·  følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen i dette faget er i mai/juni 2023

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.