AOF.no

Fellesforbundet – FTV 2

Kurs ID: 500941

Oppstart

lørdag 29. oktober 2022

Slutter

tirsdag 1. november 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 20. september 2022

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet – Faglig Tillitsvalgt trinn 2 - region Øst

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer.

Ingen

Kursinnhold:

  •   Forberedelser til forhandlinger

  •   Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk

  •   Forhandlingspsykologi

  •   Protokollskriving, enig / uenig

  •   Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Kurset er åpent for søknader fra hele landet.

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

  • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

  • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

  • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

  • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

I kurset skal deltakerne få forståelse for vedtektenes bestemmelser om medlems- og tillitsvalgtrollen, samtidig som de skal kunne måle vedtektenes bestemmelser opp mot sine egne forventninger til rollen. Det er viktig å diskutere nettopp dette for å få en bredere forståelse og innsikt om de krav som stilles til rollene når det gjelder rettigheter og plikter. Også de mer generelle forventninger til organisasjonen skal diskuteres.

Enhver faglig organisasjon er en demokratisk institusjon. For at en organisasjon skal fungere optimalt må den ha ”gode”, deltakende medlemmer. Det må fokuseres på og reflekteres over hva det innebærer å være et godt og deltakende medlem.

Det skal arbeides med problemstillinger omkring den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvilke krav og forventninger medlemmene har. Hva ligger i rollen etter Hovedavtalens og vedtektenes bestemmelser? Hvilke krav og forventninger bør man ideelt kunne ha til de tillitsvalgte?

Hva er en organisasjons vedtekter? Hvorfor har vi dem? Kan de endres – og hvordan? Hvem bestemmer i en organisasjon? Disse spørsmålene skal diskuteres, problematiseres og være gjenstand for refleksjon.

Deltakerne skal ha oversikt over relevante organisasjoner i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hvordan forholder de seg innbyrdes? Hvilke er de? Hvilken betydning har de i samfunnet? Er LO den eneste arbeidstakerorganisasjonen? Hva skiller de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene?

 Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Oslo

Oslo

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.