AOF.no

Fagskoleutdanning i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Kurs ID: 501633

Oppstart

mandag 13. mars 2023

Slutter

mandag 28. oktober 2024

Tidsrom

Kl.08:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mars 2023

Timeantall

Totalt: 330

Timer med foreleser: 330

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kroniske sykdommer er sterkt økende. Helse- og omsorgssektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for økt kompetanse både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen.

Helsefagarbeidere, Omsorgsarbeidere, Hjelpepleiere, Portører, Ambulansearbeidere, Barne- og ungdomsarbeidere, Helsesekretærer og Aktivitører. Søkere kan også tas inn på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Formelt opptakskrav

For opptak til ovennevnte fagskoleutdanning kreves dokumentert fullført og bestått yrkeskompetanse i ett av følgende yrkesfag, og skal dokumenteres med;

fagbrev i helsearbeiderfaget, omsorgsarbeider, portørfaget, ambulansearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget (ev. fullført og bestått treårig yrkesfaglig opplæring med vitnemål fra utdanning før Reform 94), vitnemål som helsesekretær eller hjelpepleier (ev. med tildelt tittel «offentlig godkjent hjelpepleier» fra utdanning før Reform 94).

Ev. dokumentasjon på autorisasjon i ovennevnte yrkesfag er også gyldig dokumentasjon på forkunnskaper.

Betinget opptak

Søkere som skal opp til praktisk prøve (fagprøve) i et av de ovenstående fagene innen 6 måneder etter studiestart kan også søke studieplass og kan tas inn på betinget opptak. For å beholde studieplassen må studenten dokumentere at den praktiske prøven er bestått.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse med dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke-formell og uformell læring som kan knyttes opp mot studiets krav til forkunnskaper.

Vurdering av realkompetanse gjøres på grunnlag av mottatt dokumentasjon, slik som f.eks. kompetansebevis/vitnemål fra annen relevant formell læring gjennom utdanningssystemet, kursbevis og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet (ikke formell), utfyllende attest over relevant yrkespraksis, relevant ubetalt arbeid, relevant organisasjonsarbeid eller lignende (uformell).

Der søkeren ikke kan dokumentere deler av sine opparbeidede forkunnskaper og når slik dokumentasjon ikke kan framskaffes, kan det legges til rette for synliggjøring av søkerens forkunnskaper ved gjennomføring av en fagtest hvor søkeren blir kartlagt mot en av de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag. Fagtest kan også benyttes i tilfeller der administrasjonen er i tvil om mottatt dokumentasjon på realkompetanse kan sidestilles med det formelle opptakskravet.

Realkompetansen blir vurdert opp mot det formelle opptakskravet og kompetansemål på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) som angitt i de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag.

Norskkunnskaper

Søkere med minoritetsspråklig bakgrunn, fra land utenfor Norden og som tas opp til studiet på grunnlag av realkompetanse, må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

Orientering til de som søker opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene med grunnlag i vitnemål for bestått fagskoleutdanning. 

Har du høgskoleutdanning fra tidligere er det viktig å være oppmerksom på at de studiepoengene du får ved å gjennomføre en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole eller et universitet, da disse er på ulikt nivå. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger å ta en fagskoleutdanning på bakgrunn av den praktiske tilnærmingen fagskoleutdanningene har til faget.

Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagene

Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2 Kroniske sykdommer

I dette emne skal du få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom. Du skal lære hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosial nettverket, både fysisk, psykisk og sosialt. I dette emnet skal du også få kunnskap om og innsikt i de vanligste kroniske sykdommene hos voksne og eldre med spesielt fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS, men også kunnskap om andre kroniske sykdommer som kreft, demens, mage- og tarmsykdommer, revmatiske sykdommer, hjerneslag og nyresvikt.

Emne 3 Helsefremmende arbeid

Dette emnet skal gi deg som student kunnskap om hvordan kosthold, aktivitetsnivå samt røyk- og alkoholvaner har påvirkning på sykdomsbildet hos den kronisk syke og hvordan endringer kan være med på å redusere symptomer og sykdomsforverring samt minske smerter. Du skal få kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom, samt forstå betydningen av å styrke brukerens egne ressurser for å bygge kunnskap og trygghet til å ta egne valg. Du skal videre lære enkle teknikker til bruk i veiledning av den kroniske pasienten og dennes pårørende, opparbeide ferdigheter i å kunne motivere til endring samt få kunnskap om ernæring som videre kan benyttes i møte med den kronisk syke.

 

Emne 4 Rehabilitering

Rehabilitering over tid kan påvirke prognosen og redusere konsekvensene av sykdommene. Videre er resultatet av en rehabiliteringsprosess avhengig både av at kronikeren selv medvirker i prosessen samt at det jobbes tverrfaglig blant helsepersonell for å få til et godt resultat. I dette emnet vil du lære om hva rehabilitering er og hvordan du kan være en ressurs inn i rehabiliteringsarbeidet. Du vil få kunnskap om hvordan du kan bidra til gode tverrfaglige samarbeidsrutiner og hvordan du skal jobbe i forhold til brukermedvirkning og pårørende. Du vil også lære om hvilke lovmessige rettigheter en kroniker har.

 

Emne 5 Praksis

Praksis gjennomføres med 350 timer parallelt med emne 3 og 4, og kan avvikles på eget arbeidssted så sant arbeidsoppgaver og valgt problemstilling samsvarer med målene i studieplanen.

 

Emne 6 Fordypning  

I fordypningsemnet skriver studenten en fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema og påfølgende muntlig høring. 

Fagskoleutdanning kroniske sykdommer hos voksne og eldre har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre utdanningen likeverdig i hele landet. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praksisrelatert.

Studentenes forventede læringsutbytte etter endt fagskoleutdanning:

Kunnskap

Studenten skal

·       kunne gjøre rede for ulike kroniske sykdommer hos voksne og eldre, symptomer og behandlingsformer 

·       ha kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom 

·       kunne gjøre rede for sammenhengen mellom helse og livsstil 

·       ha kunnskap om kost og ernæring i forhold til de ulike kroniske sykdommene 

·       ha kjennskap til sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører kronisk syke 

·       forstå og anvende kunnskap om motivasjon og endringsprosesser 

·       ha kunnskap om helsefremmende arbeid og fokusere på å styrke positive faktorer hos brukeren og i miljøet (empowerment) 

 

Ferdigheter

Studenten skal

·       opparbeide ferdigheter i veiledning og motivasjon, samt kunne veilede brukere og pårørende i ulike situasjoner 

·       kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess innen rehabilitering 

·       beherske bruk av behandlingshjelpemidler som blodsukkerapparat, forstøverapparat og inhalatorer, samt kunne veilede brukere i bruk av disse 

·       kunne anvende teoretisk kunnskap i praksis samt begrunne sine vurderinger på et faglig, etisk og

juridisk grunnlag og reflektere over kontinuerlig forbedring av egen praksis 

·       kunne legge til rette for brukers og pårørendes medvirkning for å kunne tilpasse hjelpen til individuelle behov 

·       kunne henvise til informasjon og fagstoff som grunnlag for kvalitetsbevisst og reflektert yrkesutøvelse 

·       utvikle sitt kliniske blikk og sin evne til å observere, vurdere og iverksette relevante handlinger

gjennom kommunikasjon og samhandling med bruker og pårørende. 

 

Generell kompetanse

Studenten skal

·       ha forståelse for at menneskesyn har konsekvenser for yrkesutøvelse overfor mennesker med kronisk sykdom 

·       hforståelse for hva det innebærer å få en kronisk sykdom 

·       ha forståelse for hvordan diagnosen kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket

både fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt.  

·       vise respekt for mennesker med kronisk sykdom, deres erfaringer og livssituasjon, og ta utgangspunkt i dette i samhandling med brukeren 

·       ha forståelse for ulike tilnærmingsmåter i møte med mennesker med kronisk sykdom 

·       ha forståelse for prosessen i røykeavvenning, kostomlegging og endring av aktivitetsnivå 

·       kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor egen sektor, samt inngå i tverrfaglig

samarbeid som bidrar til utvikling av god praksis 

·       ha forståelse for empowerment-prosessen og verdien av å styrke brukerens egne krefter og ressurser 

·       ha forståelse for betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid i helsefaglige utfordringer i kommunehelsetjenesten 

·       vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap 

Undervisningen foregår i klasserom en dag i uken. Det er mulig å delta digitalt i undervisningen for de som bor så langt unna at de ikke har mulighet til å møte i klasserom.

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder. Denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Utdanningen legger derfor vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og skal være nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsformene skal være med på å støtte studentenes egne initiativ, og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk yrkesutøvelse, samt økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Videre skal arbeidsformene som benyttes bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen videreutdanning, samt bidra til at studentene opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Fagskoleutdanningen bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring for helse- og sosialpersonell. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teoretiske studier og praksisstudier for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Ansvar for egen læring
Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at studenten viser initiativ, tar ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Fagansvarlig sin rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studentene i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet.

Bruk av Acampus som læringsplattform
Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å kunne benytte Acampus som en læringsplattform. Studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring i Acampus. Acampus er et enkelt og oversiktlig kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy. På Acampus vil faglærer legge ut timeplaner, semesteroversikt, fagstoff, arbeidsoppgaver og henvisninger til aktuelle lenker. Acampus gjør det også enkelt for studentene å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter.

Arbeidskrav emne 1 – 4

I hvert emne skrives en emneoppgave som må være bestått for å få godkjent emnet.

 

Praksis

Gjennomføring av 350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave. Både praksis og praksisoppgave må være bestått for å få godkjent praksisemnet.

 

Fordypningsoppgave

Avsluttende eksamen består av skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Studiet er finansiert med statlige midler og undervisningen er gratis for deg som student. Det du selv må betale for er:

·       semesteravgift på til sammen kr. 1000,- for hele studiet.

·       lærebøker og annet læremateriell.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.