AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Kurs ID: 500936

Oppstart

onsdag 7. september 2022

Slutter

onsdag 19. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

torsdag 22. september 2022

Timeantall

Totalt: 330

Timer med foreleser: 330

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Torbjørg Hansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er et utdanningstilbud godkjent av NOKUT og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studentene.

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Arbeidsplass kan for eksempel være barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:
For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag fra et av følgende områder: helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.  

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):
Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

*******

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen.
Søker har selv ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Det henvises for øvrig til Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenter å søke om godskriving av et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.  

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid
2a. Kommunikasjonsprosessen 
2b. Grunnlagstenkning 
2c. Lovgivning 
2d. Veiledning og samarbeid 

Emne 3: Metoder i miljøarbeid
3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid 
3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan) 
3c. Utviklingstilpassede tiltak 
3d. Mestring av dagliglivet – ADL 

Emne 4: Familie og samfunn
4a. Familie og nettverk  
4b. Inkludering og deltaking i samfunnet 
4c. Boformer, organisering og ansvar 

Emne 5: Fordypning
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming. Studentene skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis 

Emne 6: Praksis
Praksis avvikles parallelt med fordypningsemnet 

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming:

Kunnskap 

 • Kandidaten har kunnskap om ulike brukergrupper, diagnoser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemming 

 • Kandidaten har kunnskap om teorier og modeller i miljøarbeid, samt om hvilke faktorer som fremmer og hemmer god livskvalitet hos personer som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 

 • Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 

 • Kandidaten har kunnskap om fagfeltet miljøarbeid, og om hvilke tiltak og tjenester som finnes for mennesker som har en funksjonsnedsettelse/ 

  utviklingshemming 

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenestene til mennesker med en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 

 • Kandidaten har systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming er organisert 

 • Kandidaten forstår betydningen av å legge til rette for gode opplærings- og omsorgstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming  

 

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan kommunisere profesjonelt, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i arbeidet med mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming  

 • Kandidaten kan anvende miljøterapeutiske metoder og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 

 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i miljøarbeid 

 • Kandidaten kan kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming 

 

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn 

 • Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk 

 • Kandidaten har utviklet en forståelse for hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn når en arbeider med mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklings-hemming 

 • Kandidaten kan utføre individuelt tilrettelagt miljøarbeid til mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse  

 • Kandidaten kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling, formidle kunnskap innen fagfeltet og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper 

 • Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov 

Stedbasert lærerstyrt undervisning hver onsdag fra kl. 09.00-14.30.

Det er 10 (300 timer) uker praksis. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper.

Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Hvert emne avsluttes med et skriftlig innleveringsarbeid: emneoppgave. Mot slutten av studieløpet skal studentene levere en fordypningsoppgave, som skal forvares på en muntlig eksamen.

Studenter som oppfyller opptakskravene kan få studiet finansiert fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Torbjørg Hansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.