AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Kontor-, salg- og serviceledelse

Kurs ID: 500930

Oppstart

onsdag 21. september 2022

Slutter

onsdag 19. juni 2024

Tidsrom

Kl.15:30 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 1. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 370

Timer med foreleser: 370

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering.

Utdanningen passer for alle som ønsker en formell kontorfaglig kompetanse

For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkeltemner, kreves fullført videregående opplæring fra studieretning Service og samferdsel. 

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring innen service- og samferdselsfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen service- og samferdselfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak skal legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Målet for utdanningen er å gi studentene en bred kompetanseplattform for å arbeide som fagpersoner i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Utdanningen skal gi mulighet for utvikling mot lederstillinger.  Studentene skal framstå som reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med ledelse og øvrige medarbeidere.  

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet. Studentene skal tilegne seg kompetanse for å kunne tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen kontor-, salg - og serviceledelse.  

FAGINNHOLD
Emne 1: Kontor, administrasjons-, salg- og servicefagene i et samfunnsperspektiv
1a          Studieteknikk
1b          Fagområdene i et samfunnsperspektiv
1c          Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 
1d          Etikk
1e          Et utvidet servicebegrep
1f           Privat og offentlig sektor (offentlig forvaltning og private virksomheter, likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet, lov – og avtaleverket)

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi
2a          Saksbehandling 
2b          Arkiv og elektronisk dokumentbehandling 
2c          IKT, kontor og saksbehandlingssystemer 
2d          Økonomi (grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning, lønnsarbeid, lønningssystemer, innkjøp og lagerhold, skatter og avgifter)

Emne 3: Markedsføring og salg
3a          Målsetting og strategiarbeid 
3b          Bruker- og forbrukeradferd 
3c          Pris, produktutvikling og produktets livssyklus 
3d          Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser 
3e          Omdømme- og merkevarebygging 
3f           Presentasjon og presentasjonsteknikk 
3g          Salg og tjenesteyting 

Emne 4: Ledelse og personal
4a          Ledelse 
4b          Personalforvaltning 
4c          Helse, miljø og sikkerhet 
4d          Rekruttering og kompetanse 

Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Kontor-, salg- og serviceledelse:

Kunnskap: 

 • Studenten har kunnskap om kontor-, salg - og servicefagenes innhold, rolle og samfunnsmessige betydning innen offentlig og privat virksomhet 

 • Studenten har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder for private og offentlige virksomheter og utfører arbeidet i tråd med disse 

 • Studenten har kunnskap om hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, samt hvordan beslutninger og rammebetingelser påvirker offentlige og private virksomheter 

 • Studenten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling innenfor eget fagområde 

 • Studenten har kunnskap om hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver tilknyttet personaladministrasjon 

 • Studenten har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles, markedsføres og selges 

 • Studenten har kunnskap om og kan anvende de vanligste metoder og prinsipper for økonomistyring i private og offentlige virksomheter 

Ferdigheter: 

 • Studenten kan anvende kunnskap om hvordan organisasjoner ledes, utvikles og forbedres som grunnlag for utvikling mot lederstillinger. 

 • Studenten kan utføre selvstendig arbeid som saksbehandler i privat og/eller offentlig virksomhet  

 • Studenten kan utføre elektronisk dokumentbehandling, saksbehandling og arkivering på en etisk og juridisk forsvarlig måte 

 • Studenten kan arbeide med økonomiske og administrative oppgaver i både offentlig og privat virksomhet 

 • Studenten viser gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter, og er i stand til å initiere endring og omstilling  

 • Studenten finner, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff innen kontor-, salg- og servicefagene og fremstiller dette slik at det belyser en problemstilling i oppgaveskriving på fagskolenivå  

 • Studenten planlegger, gjennomfører, dokumenterer og reflekterer over eget arbeid som grunnlag for forbedring av yrkesfeltet og av egen arbeidspraksis 

 • Studenten arbeider i tråd med overordnet regelverk og bedriftens rutiner innen HMS og internkontroll 

 • Studenten kan bidra i kartlegging av kompetansebehovet i en virksomhet, samt bidra i iverksetting og oppfølging av tiltak for anskaffelse og videreutvikling av kompetanse 

Generell kompetanse: 

 • Studenten anvender kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske og administrative problemstillinger 

 • Studenten kan anvende sin endrings- og utviklingskompetanse og lede prosesser som bidrar til nytenkning i kontor-, salg- og servicebransjen 

 • Studenten identifiserer etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket 

 • Studenten viser forståelse for at egne verdier og menneskesyn har konsekvenser for yrkesutøvelse i samhandling med mennesker og følger etiske spilleregler overfor ansatte, kunder, leverandører og samfunnet 

 • Studenten utvikler salgsmetoder, tilpasser varer og tjenester etter muligheter og behov i markedet, og bygger relasjoner med private og offentlige virksomheter innen kontor-, salg - og servicefeltet 

 • Studenten utarbeider mål og planer på ulike nivå i en bedrift og vurderer usikkerhet ved beslutninger 

 • Studenten viser forståelse for viktige indre og ytre rammebetingelser for en virksomhet og rammebetingelsenes betydning for etablering, utvikling og endring 

Stedbasert lærerstyrt undervisning hver onsdag fra kl 15.30 - 21.00.

Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Hvert emne avsluttes med et skriftlig innleveringsarbeid: emneoppgave. Mot slutten av studieløpet skal studentene levere en fordypningsoppgave, som skal forvares på en muntlig eksamen.

Studenter som oppfyller opptakskravene kan få studiet finansiert fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.