AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Kurs ID: 501058

Oppstart

tirsdag 13. september 2022

Slutter

tirsdag 20. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 13. september 2022

Timeantall

Totalt: 150

Timer med foreleser: 150

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Torbjørg Hansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Hverdagsmestring og hverdagshabilitering er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 1 år. Utdanningen gir 30 studiepoeng og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering.

Utdanningen passer for de med fagbrev som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, eller deg med lang realkompetanse fra feltet som ønsker å heve sin kompetanse innenfor dette området

Opptakskrav

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:
Fagskoleutdanningen ligger på tertiært nivå. For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogram helse- og oppvekstfag, med fagbrev som helsefagarbeider, eller utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider.  

 

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):
Det henvises til AOF Norge sin forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge for fagskoleutdanninger hvor opptak på bakgrunn av realkompetanse er beskrevet. Søkere som ønsker å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse må dokumentere kompetanse likeverdig med videregående opplæring som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Relevant arbeidserfaring vil være innenfor spesialisthelsetjenesten eller innen kommunale helse- og omsorgstjenester så som hjemmebaserte tjenester, sykehjem, bofellesskap eller omsorgsboliger. 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

*******

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Fagskoleutdanningen Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling, utviklet sitt kliniske blikk, samt kunne vise forståelse for og innsikt i nyervervet kunnskap innen temaet hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren.  

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet  
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet  
1c. Etikk  
1d. Kommunikasjon og samhandling  
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk  
1f. Sosiologi og psykologi 

Emne 2: Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
2a. Hva er hverdagsmestring?
2b. Hva er hverdagsrehabilitering?
2c. Generell prosesskompetanse 
2d. Arbeidsmetode og teorigrunnlag for å øke mestring og selvstendighet hos bruker og jobbe etter brukerens mål basert på spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg?»

Emne 3: Fordypning i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen hverdagsrehabilitering. Studentene skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis.  

Emne 4: Praksis
Parallelt med fordypningsoppgaven avvikler studentene 5 uker praksis à 30 timer 

Kunnskaper

·        Kandidaten har kunnskap om hverdagsmestring som tankesett, herunder betydningen av at brukeren opprettholder selvstendighet i sitt hverdagsliv og veiledes til å finne/sette sine egne mål som utgangspunkt for rehabiliteringsprosessen og hvilken betydning det har på den enkeltes helse og folkehelsen generelt.

·        Kandidaten har kunnskap om hverdagsrehabilitering som arbeidsform, herunder kartleggings- og vurderingsverktøy som brukes for å identifisere viktige aktiviteter og gode tiltak for brukeren i hjemmemiljøet.

·        Kandidaten har kunnskap både om hvilke faktorer som bidrar til funksjonsforbedring og opprettholdelse av brukernes funksjonsnivå

·        Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme for helsefagene, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til personer som er i en rehabiliteringsprosess.

·        Kandidaten har kunnskap om aktuelle grupper av pasienter/brukere som kan ha nytte av hverdagsrehabilitering og hvordan å samarbeide med bruker og pårørende.

·        Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av arbeidet med hverdagsrehabilitering.

·        Kandidaten har kunnskap om hvordan tilbudet om hverdagsrehabilitering i kommunal helse- og omsorgstjeneste kan organiseres, betydningen av systematisk oppfølging og et tilpasset og velfungerende tjenestetilbud.

 

Ferdigheter 

·        Kandidaten kan gjennom kommunikasjon og samhandling med bruker og pårørende finne fram til brukerens ressurser, hva som er viktige aktiviteter for brukeren og veilede brukeren gjennom et hverdagsrehabiliteringsforløp som bygger på brukers individuelle mål.

·        Kandidaten kan bidra til å styrke brukernes muligheter for egenmestring, og for opprettholdelse og forbedring av funksjonsnivå.

·        Kandidaten kan arbeide etter prinsipper som øker selvstendighet hos alle brukere av tjenesten, herunder et fokus på økt hverdagsmestring. 

·        Kandidaten kan, ut fra hver enkelt brukers individuelle rehabiliteringsplan, veilede og gjennomføre tiltak gjennom hverdagsrehabiliteringsforløpet.

·        Kandidaten kan anvende metoder og verktøy som bidrar til funksjonsforbedring og livskvalitet for mennesker som har behov for hverdags-rehabilitering

·        Kandidaten kan ta initiativ og samarbeide med bruker og pårørende, samt andre faggrupper som kan bistå, gjennom hverdagsrehabiliteringsforløpet med sikte på funksjonsforbedring og økt livskvalitet.

·        Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen hverdagsrehabilitering, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i dette arbeidet.

·        Kandidaten kan kartlegge behov og delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak for personer som har behov for hverdagsrehabilitering.

 

Generell kompetanse

·        Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med hverdagsrehabilitering, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når og hvordan andre yrkesgrupper må trekkes inn.

·        Kandidaten kan reflektere over egen praksis og egne holdninger og legger etiske prinsipper til grunn for sitt arbeid med hverdagsrehabilitering i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

·        Kandidaten kan utføre individuelt tilrettelagte tjenester innen hverdagsrehabilitering i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse.

·        Kandidaten kan gi informasjon til brukerne og bidra til at brukerne forstår verdien av å utføre daglige aktiviteter selvstendig og å mestre disse ut fra sitt funksjonsnivå.

·        Kandidaten kan arbeide tverrfaglig i en rehabiliteringsprosess, delta i faglig utvikling gjennom formidling av kunnskap og erfaringer innen hverdagsrehabilitering, og bidra til godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper

·        Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov.

Stedbasert lærerstyrt undervisning

Det er 5 uker praksis på totalt 150 timer. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper.

Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli oppleves som mest mulig praksisnært

Hvert emne avsluttes med et skriftlig innleveringsarbeid: emneoppgave. Mot slutten av studieløpet skal studentene levere en fordypningsoppgave, som skal forvares på en muntlig eksamen.

Studenter som oppfyller opptakskravene kan få studiet finansiert fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Torbjørg Hansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.