AOF.no

Fagskole – Helse, miljø og sikkerhet

Kurs ID: 502935

Oppstart

onsdag 6. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.16:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 1570

Timer med foreleser: 351

Timer selvstudie: 1219

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Seljord

Kontakt

Heidi Lofthus

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge innen HMS, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien. Studiet er praksisnært og gir en spisskompetanse mot akkurat dette feltet. Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Helse, miljø og sikkerhet er en utdanning som retter seg mot et bredt spekter av bransjer. Utdanningen legger vekt på dagsaktuelle og samfunnsaktuelle tema, som arbeidsmiljøkriminalitet, sosial dumping og et trygt og organisert arbeidsliv. Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre konkurransedyktige. I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noen gang.

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å legge inn alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15. april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å bli tatt opp til fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet kreves fullført og bestått videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning.

Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Det vil da vektlegges omfang av yrkespraksis og relevans av utdanning.

For opptak på grunnlag av realkompetanse:

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  eller

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  eller

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Det henvises for øvrig til Forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge. Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke fritak for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng.

FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne

1a. Studieteknikk og metode

1b. Grunnleggende kommunikasjonsteori og samhandling

1c. Grunnelementer i HMS-arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

2a. Lov og regelverk

2b. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver

2c. Systematisk HMS-arbeid

2d. Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

3a. Fysiske faktorer

3b. Psykososiale/organisatoriske faktorer

3c. Biologiske faktorer

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

4a. Medarbeiderskap

4b. Kommunikasjon, arbeidsformer og metode

4c. Strategisk HMS- arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i Helse, miljø og sikkerhet

Fordypningsoppgave og muntlig høring.

Mål og læringsutbytte for fagskoleutdanningen

Det overordnede målet for denne utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som på grunnlag av sine kunnskaper og ferdigheter tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre HMS-aktører i virksomhetene. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrelatert og praktisk rettet.

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet:

Kunnskap

 • Har kunnskap om grunnleggende HMS- arbeid og arbeidsmiljøfaktorene

 • Har kunnskap om grunnelementene verdisyn, etikk og moral i HMS- arbeid

 • Har kunnskap om strategisk og systematisk HMS- arbeid

 • Har innsikt i gjeldende lover og regelverk som regulerer HMS- området

 • Har kunnskap om organisering, ledelse og medarbeiderskap

 • Har kjennskap til utarbeidelse av beredskapsplaner og risikoanalyser, og anvendelse av disse i praksis

 • Har forståelse for viktigheten av HMS- arbeidet i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

 • Kan anvende etiske retningslinjer og relevant lov- og regelverk for å belyse praktisk og teoretisk problemstilling i systematisk HMS- arbeid

 • Kan anvende ulike metoder og verktøy i systematisk HMS- arbeid, samt koordinere HMS- relaterte planer

 • Kan finne, bruke og henvise til relevant informasjon innenfor fagfeltet

 • Kan kartlegge arbeidsmiljøfaktorer og identifisere risiko, samt iverksette tiltak på bakgrunn av funn

Generell kompetanse

 • Har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i HMS-arbeid

 • Har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse som ligger til grunn i HMSarbeidet

 • Kan utføre HMS-arbeid etter arbeidslivets behov med utgangspunkt i aktuelle lover og teoretisk og praktisk kompetanse

 • Har opparbeidet seg en tverrfaglig forståelse og kompetanse

 • Kan utvikle og tilpasse HMS-tiltak med utgangspunkt i arbeidslivets ressurser og behov

 • Stedsbasert lærerstyrt undervisning

 • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år. Det er undervisning én kveld i uka. (Undervisningsopplegget kan variere fra studiested til studiested) Studiet består av fem emner, emne en er et basisemne, de neste tre emnene er fagspesifikke. Emne fem er fordypning i valgfritt tema som avsluttes med fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emnebesvarelse. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Emne 1 og emne 3 er individuelle oppgaver som bedømmer med karakteren A-F mens emne 2 og emne 4 er gruppeinnleveringer som bedømmes bestått/ikke bestått. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Studiet avsluttes med en individuell fordypningsoppgave med karaktersetting A-F og danner grunnlaget for muntlig høring/eksamen. Fullført studie, inkludert muntlig høring, gir offentlig godkjent vitnemål og 60 studiepoeng.

 • Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du for pensum, semesteravgift (kr. 850,-) og administrasjonsgebyr (kr. 500,-).

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Vestfold og Telemark

Seljord

Kontakt

Heidi Lofthus

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.