AOF.no

Fagskole – Demensomsorg

Kurs ID: 502962

Oppstart

tirsdag 5. september 2023

Slutter

søndag 30. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

tirsdag 5. september 2023

Timeantall

Totalt: 808

Timer med foreleser: 154

Timer selvstudie: 654

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Demensomsorg er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over ett år og gir 30 studiepoeng.

 Helse- og omsorgssektoren har behov for styrket kompetanse. Det er behov for personell med både høyere, bredere og annen kompetanse enn i dag.

 

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring med fagbrev helsefagarbeider eller utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Å leve med demens kan føre til mange opplevelser av nederlag og tap. Opplevelsen av å ikke få ting til, at hverdagslige gjøremål blir for vanskelige, og å bli avhengig av hjelp fra andre, påvirker livskvaliteten. Mange med demens trekker seg unna aktiviteter og sosiale situasjoner, og det kan bidra til å forsterke nederlagsfølelsen. Men flere gir også uttrykk for at det er svært positivt å oppleve at en fortsatt duger til noe, og ha gjøremål som er engasjerende og lystbetonte. Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For å utvikle en framtidsrettet og god omsorgstjeneste, er det behov for vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk, og økt oppmerksomhet på brukeres sosiale, eksistensielle og kulturelle behov.

Regjeringen la i desember 2020 fram Demensplan 2025. Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Sykdommen rammer både yngre og eldre, og den rammer mange. Det anslås at minst 100.000 nordmenn har en demenssykdom i dag, og det er ventet at tallet vil øke kraftig de neste årene. Det er viktig å ha et godt og forutsigbart tilbud når sykdommen rammer, både for den syke og de som er rundt. Fagskoleutdanning innenfor demensomsorg kan høyne den yrkesetiske standarden og være et initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteyter, brukere og pårørende på lokalt plan.

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Demensomsorg
2a. Aldring og demens
2b. Kartlegging, utredning, diagnostikk og dokumentasjon
2c. Behandling og miljøterapeutiske tiltak
2d. Demens og helse
2e. Pårørende, frivillighet og informasjon
2f. Etikk. Rettigheter, lov- og regelverk

Emne 3: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 4: Praksis
5 uker praksis med 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.


Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning i Demensomsorg:

Kunnskap:

·       Kandidaten har kunnskap om de ulike demensdiagnosene, og har kunnskap om behandlings- og miljøterapeutiske metoder som brukes i arbeidet med personer som har demens

·       Kandidaten har kunnskap om hvilke faktorer som fremmer og hemmer god helse og livskvalitet hos personer med demens

·       Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til personer med demens

·       Kandidaten har kunnskap om fagfeltet demensomsorg og om hvilke tiltak og tjenester som finnes for personer med demens

·       Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenestene til personer med demens

·       Kandidaten har forståelse for hvordan helse- og omsorgstjenester til personer med demens er organisert og betydningen av systematisk oppfølging og et tilpasset og velfungerende tjenestetilbud

·       Kandidaten forstår betydningen av at ressurser og faglig kompetanse benyttes på en hensiktsmessig måte i arbeid med personer med demens

 

Ferdigheter:

·       Kandidaten kan kommunisere og samhandle med personer med demens og deres pårørende

·       Kandidaten kan anvende miljøterapeutiske metoder og verktøy som bidrar til helsefremgang og livskvalitet for personer som har en demensdiagnose

·       Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen demensomsorg, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i arbeidet med personer med demens

·       Kandidaten kan kartlegge behov og delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak for personer med demens

 

Generell kompetanse:   

·       Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med personer med demens, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn

·       Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer samt reflektere over egen praksis og egne holdninger

·       Kandidaten har utviklet en forståelse for hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn når en arbeider med personer som har en demensdiagnose.

·       Kandidaten kan utføre individuelt tilrettelagte tjenester til personer med en demensdiagnose i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse

·       Kandidaten kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling gjennom formidling av kunnskap innen fagfeltet, og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper

·       Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov

- Stedbasert (Oslo) lærerstyrt undervisning hver tirsdag kl. 09.00–14.30. (Forbehold om endringer.)
- 5 uker praksis med 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke
- Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med personer med demens
- Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon
- Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
- For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F eller bestått/ikke bestått. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen
- Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Oslo kommune utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift (850,-) og administrasjonsgebyr (500,-). I tillegg må du selv betale for pensumlitteratur.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet) , kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.