AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Barn med særskilte behov

Kurs ID: 500926

Oppstart

tirsdag 30. august 2022

Slutter

tirsdag 18. juni 2024

Tidsrom

Kl.15:30 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 1. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 305

Timer med foreleser: 305

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering.

Utdanningen passer for alle som jobber med barn og unge, og som ønsker å heve sin kompetanse innen arbeid med barn med særskilte behov.

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å sende alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15.april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp. 

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fagskoleutdanningen ligger på tertiært nivå. For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkelte emner, kreves fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. .

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

*******

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen.
Søker har selv ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Det henvises for øvrig til Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenter å søke om godskriving av et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet. Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om barn og unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn.

Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov. Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt. Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen.

FAGINNHOLD
I forbindelse med nasjonal revidering av en rekke studieplaner vil det skje endringer i dette studiet. Det er varslet at både navn og emner på studiet vil endres. Fokuset vil fortsatt være på det samme feltet, men med oppdaterte emner. Fagskolen vil endre disse når godkjenningene foreligger. Ta kontakt om du skulle ha spørsmål knyttet til disse endringene.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid
3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4: Barn og unge med spesielle behov
4a. Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
4b. Atferdsvansker
4c. Lærevansker
4d. Fysisk og psykisk funksjonshemming
4e. Psykiske og sosiale vansker
4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
4g. Barn i risikosituasjoner

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Barn med særskilte behov

Kunnskap 

 • Kandidaten har kunnskap om barn og unge med særskilte behov og har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i et historisk og fremtidsperspektiv 

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon og begreper innenfor pedagogikk, sosiologi og psykologi 

 • Kandidaten har kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori, om ulike observasjons- og kartleggingsverktøy og hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn 

 • Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter innen oppvekstsektoren generelt, og ifht barn og unge med særskilte behov spesielt 

 • Kandidaten har kunnskap om hvilke tiltak og tjenester som finnes for barn og unge med særskilte behov på kommunalt, regionalt og statlig nivå og har kjennskap til organiseringen av disse 

 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om pedagogikk, psykologi, didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, delta i faglig utvikling og formidle kunnskap innen fagfeltet 

 • Kandidaten forstår betydningen av å legge til rette for et godt tjenestetilbud til barn og unge med særskilte behov sett i forhold til enkeltmennesket og i forhold til et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 

 • Kandidaten forstår betydningen av at ressurser og faglig kompetanse benyttes på en best mulig måte for barn og unge med særskilte behov og deres familier 

 

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, relevant lovverk og forskrifter i forebyggende, helsefremmende og pedagogisk arbeid rettet mot barn og unge med særskilte behov 

 • Kandidaten kan kommunisere med, og vurdere barn og unges individuelle behov med vekt på barn, unge og familiens medvirkning 

 • Kandidaten kan reflektere over og anvende sin teoretiske og praktiske kompetanse i samarbeid med barn og unge med særskilte behov og deres familier for å forebygge problemutvikling, sykdom, og funksjonsnedsettelse 

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre leke- og læringsaktiviteter selvstendig og i samarbeid med annet fagpersonell ved hjelp av ulike pedagogiske og didaktiske metoder og verktøy 

 • Kandidaten kan anvende kommunikasjonsverktøy og teknikker som bidrar til læring og samarbeid med barn og unge som har særskilte behov og deres foresatte 

 • Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger i møte med barn og unge med særskilte behov 

 • Kandidaten kan kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov 

 

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde og vet når andre yrkesgrupper og faginstanser må trekkes inn 

 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hva det innebærer å arbeide med barn og unge med særskilte behov og som kommer til uttrykk ved at arbeidet utføres faglig forsvarlig  

 • Kandidaten kan kartlegge og identifisere ressurser og problemer i barn og unges miljø, og iverksette helsefremmende tiltak i samsvar med barn og unges behov for å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse 

 • Kandidaten kan bygge relasjoner på tvers av avdelinger, etater og yrkesgrupper i samarbeid om forebyggende tiltak, lærings- og lekeaktiviteter rettet mot barn og unge med særskilte behov 

 • Kandidaten kan utvikle og individuelt tilpasse forebyggende og helsefremmende tiltak, lærings- og lekeaktiviteter til barn og unge med særskilte behov gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen 

Stedbasert lærerstyrt undervisning hver tirsdag fra kl 15.30 - 21.00.

10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. Studenter finansiert av Utdanningsdirektoratet skal avvikle praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted.

Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Hvert emne avsluttes med et skriftlig innleveringsarbeid: emneoppgave. Mot slutten av studieløpet skal studentene levere en fordypningsoppgave, som skal forvares på en muntlig eksamen.

Studenter som oppfyller opptakskravene kan få studiet finansiert fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.