AOF.no

Fagskolen AOF Norge – Arbeid med ungdom

Kurs ID: 501693

Oppstart

onsdag 18. januar 2023

Slutter

onsdag 18. desember 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 25. januar 2023

Timeantall

Totalt: 300

Timer med foreleser: 300

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

VEFSN

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering

Utdanningen passer for alle som jobber med ungdom, og som ønsker å heve sin kompetanse innen dette fagområdet

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

For alle:

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

FAGSKOLE - ARBEID MED UNGDOM

60 STUDIEPOENG

Fagskoleutdanning innen oppvekst skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene med gode kunnskaper og ferdigheter om unges situasjon i dagens Norge og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Det er et mål å legge til rette for at så mange unge som mulig skal ha et kvalitativt godt tilbud innenfor ordinære skole og fritidstilbud.

Studentene skal etter endt utdanning blant annet ha kunnskap om målrettet og systematisk miljøarbeid i oppvekstsektoren, om unges oppvekstmiljø, og om sammenhengen mellom helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Videre skal studentene kunne kartlegge faglige problemstillinger, identifisere og vurdere behov for tiltak, og iverksette helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for ungdom. Kjennskap til, og samarbeid med, ungdoms nettverk, samt andre tjenesteytere er også sentralt. Kunnskap om ungdomskultur, livsmestring, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen. 


FAGINNHOLD
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon
2a. Innføring i pedagogikk
2b. Kommunikasjon
2c. Miljøarbeid

Emne 3: Samarbeid
3a. Samarbeid med familie
3b. Tverrsektorielt samarbeid
3c. Samarbeid med lokalmiljøet

Emne 4: Ungdomstid
4a. Ungdomskultur
4b. Livsmestring
4c. Helse

Emne 5: Prosjektarbeid
10 uker prosjektarbeid på eget arbeidssted.


Emne 6: Fordypning
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med prosjektarbeid. Muntlig høring. Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Arbeid med ungdom:

Kunnskap

• Kandidaten har kunnskap om målrettet og systematisk miljøarbeid i oppvekstsektoren.

• Kandidaten har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø, samt kunnskap om aktuelle begreper og teorier innenfor pedagogikk, sosiologi og psykologi

• Kandidaten har kunnskap om sammenhengen mellom helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse.

• Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter innen oppvekstsektoren generelt, og i forhold til ungdom spesielt

• Kandidaten har kunnskap om hvilke tiltak og tjenester som finnes for ungdom med særskilte behov på kommunalt, regionalt og statlig nivå og har kjennskap til organiseringen av disse

• Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om ungdomsarbeid som fagområde, delta i faglig utvikling og formidle kunnskap innen fagfeltet

• Kandidaten forstår betydningen av et helsefremmende oppvekstmiljø og ungdomsarbeid sett i forhold til enkeltmennesket, og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

·     Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, relevant lovverk og forskrifter i arbeid rettet mot ungdom.

• Kandidaten kan identifisere ressurser og problemer i de unges miljø, vurdere behov og iverksette tiltak i samarbeid med de unge, deres foreldre og fagpersoner.

• Kandidaten kan reflektere over og anvende sin teoretiske og praktiske kompetanse i samarbeid med de unge og deres familier for å forebygge problemutvikling.

• Kandidaten kan planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom, selvstendig og i samarbeid med andre.

• Kandidaten kan kommunisere profesjonelt, og anvende sin kunnskap og samhandlingskompetanse i samarbeidet med ungdom, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.

• Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger i møte med ungdom.

• Kandidaten kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak, og trekke inn andre faginstanser når dette er nødvendig.

Generell kompetanse

• Kandidaten har forståelse for faglige og etiske utfordringer i arbeidet med ungdom, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper og faginstanser må trekkes inn.

• Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og kan reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.

• Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i de unges ressurser, ønsker og behov.

• Kandidaten kan bygge relasjoner på tvers av avdelinger, etater og yrkesgrupper i samarbeid om tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom.

• Kandidaten kan utvikle og tilpasse tiltak og tjenester med relevans for yrkesutøvelsen gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen.

GJENNOMFØRING

  • Studiene er en kombinert stedsbasert og nettbasert studie med noen felles samlinger, og det blir tilrettelagt på en slik måte at "studentgrupper" kan møtes på sitt lokale studiesenter når det er undervisning

  • En fast undervisningskveld pr. uke fra kl. 17.00 - 21.00, samt en ekstra undervisningskveld fra kl. 17.00 - 21.00 hver fjerde uke.

  • 10 uker prosjektarbeid i siste semester. 

  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F, samt bestått/ ikke bestått. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Hvert emne avsluttes med et skriftlig innleveringsarbeid: emneoppgave. Mot slutten av studieløpet skal studentene levere en fordypningsoppgave, som skal forsvares på en muntlig eksamen.

Studenter som oppfyller opptakskravene kan få studiet finansiert fra Utdanningsdirektoratet.

Nordland

VEFSN

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.