AOF.no

Fagskole – Utøvende lederskap i praksis Helse

Kurs ID: 501961

Oppstart

mandag 13. februar 2023

Slutter

mandag 19. februar 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 10. februar 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du, eller ønsker du å bli leder innen helse & omsorg, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Å gå inn i en lederrolle eller inneha en lederrolle krever kunnskap om ledelse. I helsesektoren er det viktig å ha kunnskap om hva det vil si å ha ansvar for pasienter og brukere og kunne skape trygge tjenester, om turnusplanlegging og dennes påvirkning på budsjettet, kunne håndtere avvik, være løsningsorientert, bygge kompetanse i eget personell og å kunne bidra til å skape et godt omdømme for virksomheten.

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren gir spisskompetanse innen helseledelse.

Utdanningen er beregnet på mellomledere eller ansatte som ønsker å utdanne seg til mellomledere i en bedrift eller virksomhet. 

Formelle opptakskrav: 
·        - Fullført videregående yrkesfaglig opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskoleutdanningen
·        - Søker må ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: 
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. 
Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.  

Søkere med utenlandsk utdanning 
Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de fellesfag tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå (Bergenstesten). 

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring
a) Fra posisjon til relasjon
b) Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
c) Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
d) Organisasjonskultur og endring
e) Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
f) HMS for ledere

Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget
a) Offentlig økonomi
b) Organisasjon og ledelse
c) Omdømmebygging
d) Samfunnsfaglige emner

 Emne 3: LEAN og implementering
a) Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder
b) LEAN-Spillet
c) LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv
d) Det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Emne 4: Strategi, samspill og scenarieutvikling
a) Prinsipper for strategisk dialog og forankring
b) Visualisering av fremtid – scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetanse og strategisk responsevne
c) Metode for utvikling av strategisk plan – HO SHIN

 Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Etter endt utdanning skal studentene ha oppnådd følgende overordnet læringsutbytte:

 Kandidaten:
•       har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, teoretisk plattform, verdier og lovverk innenfor ledelsesfaget
•       har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse
•       har kunnskap om hva lederskap innebærer
•       har kunnskap om ulike kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
•       har kunnskap om hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger forendring
•       har kunnskap og innsikt i ledelsens rolle i forhold til overordnet strategisk utvikling
•       Studenten har kunnskap LEAN som metode og historisk bakgrunn for filosofienFerdigheter:

 Kandidaten:
•       kan bidra til ledelse og drift på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte, og reflektere over egen faglig utøvelse.
•       kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
•       kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse
•       kan forklare og anvende dialog som lederverktøy
•       kan anvende kunnskaper om fagområdet til å vurdere og forstå problemstillinger knyttet til strategiutvikling og samspill og ledelse
•       kan anvende ulike verktøy innenfor LEAN Generelle kompetanse:

Kandidaten:
•       kan identifisere og bidra til organisatoriske, driftsmessige, markedsmessige og etiske utfordringer og dilemmaer.
•       kan utføre lederrollen i tråd prinsipper for HMS
•       kan arbeide tverrfaglig
•       kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon
•       kan anvende kunnskap om samspill mellom mennesker i forbindelse med endrings og utviklingsprosesser
•       kan identifisere og vurdere ulike (etiske) problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå i samarbeid med andre
•       kan vurdere LEAN som metode opp mot andre metodeverktøy for å bidra til det
•       kontinuerlige forbedringsarbeidet

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper, e-læring og forelesninger. Det opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppene vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen. 

Ingen eksamen. Innleveringer av emneoppgaver og prosjektoppgave med karakter. Vitnemål med 30 studiepoeng innen Fagskole

Utdanningen er GRATIS. Du betaler kun materiell og semesteravgift.
Semesteravgiften er kr. 325,- pr. semester – totalt kr. 650,-
Materiell er ca. kr. 2500,-

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.