AOF.no

Fagskole Utøvende lederskap i praksis (emne 1, 2 og 3)

Kurs ID: 500427

Oppstart

onsdag 8. februar 2023

Slutter

onsdag 20. september 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 15. februar 2023

Timeantall

Totalt: 84

Timer med foreleser: 84

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Nettkurs

Kontakt

Øistein Pettersen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i faghandelen. Utdanningen er gratis og gir 18 studiepoeng og består av 3 emner i fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis.

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på nett.

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt faghandelen vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i faghandelen er nettopp en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder, og bygge videre på i din karriere.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

Utdanningen er beregnet på mellomledere eller ansatte som ønsker å utdanne seg til mellomledere i en bedrift eller virksomhet.

 Dette er emne 1, 2 og 3 av fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis. Dermed kan studenten gå videre/innpasses til resterende emner for å fullføre den helhetlige fagskoleutdanningen på 30 stp. 

Studiet er for deg som er yrkesaktive, arbeidsledig og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet innen faghandelen. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).

 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

 • Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Emne 1 - Lederskap og forutsetninger for endring

Dette emne tar blant annet for seg:

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse

 • fra posisjon til relasjon

 • tilbakemelding og forventning

 • konflikthåndtering og personlig utvikling

 • emosjonell modenhet

 • HMS for ledere.

 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.

Dette emnet gir 10 studiepoeng.

Emne 2 - Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende om økonomi og styring

 • organisasjon og ledelse

 • kommunikasjon og markedsføring

 • samfunnsfaglige emner

Dette emnet gir 4 studiepoeng.

Emne 3 - Prosessforbedring/LEAN og implementering

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende innføring i prosessforbedring/LEAN

 • arbeidsmetoder

 • HMS og lønnsomhetsperspektiv

 • fokus er det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Dette emnet gir 4 studiepoeng.

Etter endt utdanning skal studentene ha oppnådd følgende overordnet læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, teoretisk plattform, verdier og lovverk innenfor ledelsesfaget

 • har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse

 • har kunnskap om hva lederskap innebærer

 • har kunnskap om ulike kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger

 • har kunnskap om hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger for endring

 • har kunnskap og innsikt i ledelsens rolle i forhold til overordnet strategisk utvikling

 • Studenten har kunnskap LEAN som metode og historisk bakgrunn for filosofien

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan bidra til ledelse og drift på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte, og reflektere over egen faglig utøvelse.

 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.

 • kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse

 • kan forklare og anvende dialog som lederverktøy

 • kan anvende kunnskaper om fagområdet til å vurdere og forstå problemstillinger

 • knyttet til strategiutvikling og samspill og ledelse

 • kan anvende ulike verktøy innenfor LEAN

Generelle kompetanse:

Kandidaten:

 • kan identifisere og bidra til organisatoriske, driftsmessige, markedsmessige og etiske utfordringer og dilemmaer.

 • kan utføre lederrollen i tråd prinsipper for HMS

 • kan arbeide tverrfaglig

 • kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon

 • kan anvende kunnskap om samspill mellom mennesker i forbindelse med endrings og utviklingsprosesser

 • kan identifisere og vurdere ulike (etiske) problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå i samarbeid med andre

 • kan vurdere LEAN som metode opp mot andre metodeverktøy for å bidra til det kontinuerlige forbedringsarbeidet

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

 • Hvert Emne har obligatoriske arbeidskrav, og vurderes til bestått / Ikke Bestått. Ved fullført studieløp i dette tilbudet spesielt rettet mot faghandelen, vil deltageren få utstedt Emnebevis/Karakterutskrift på oppnådde studiepoeng. (For å få vitnemål for fullført fagskoleløp, må deltagerne selv vurdere å ta emne 4 og 5, som avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave med påfølgende muntlig høring).

  Ta kontakt dersom det er ønskelig med mer informasjon om emne 4 og 5.

Studiet er finansiert med offentlige midler. Materiell og semesteravgift belastes den enkelte student

Nettkurs

Kontakt

Øistein Pettersen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.