AOF.no

Fagskole – Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen

Kurs ID: 503031

Oppstart

mandag 4. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 4. september 2023

Timeantall

Totalt: 1600

Timer med foreleser: 370

Timer selvstudie: 1230

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Målgruppen for denne utdanningen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Dette kan for eksempel være yrkesutøvere i:

 

  • kommunal helse-, sosial og omsorgstjeneste, bla. hjemmetjenesten, bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre og flyktningetjenesten.

  • kultur- og oppvekstsektoren som for eksempel barnehager, skoler, skolefritidsordninger og ungdomsklubber

  • arbeids- og velferdsforvaltningen som for eksempel i oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak

  • psykisk helsearbeid og rusarbeid i og utenfor institusjon

  • ambulansetjenesten, sykehus

  • tverrfaglige team og i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere (miljøterapeuter)

  • institusjoner for barn under omsorg av barneverntjenesten og fosterforeldre, samt de som arbeider med enslige mindreårige flyktninger

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring, fagbrev innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget eller ambulansearbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Utdanningen skal gi kandidatene kunnskap, forståelse og en høy etisk bevissthet som anvendes i den daglige yrkesutøvelsen i møte med særlig sårbare mennesker. Gjennom utdanningen vil studentene tilegne seg kunnskap om psykologiske traumer og hvilke konsekvenser traumene kan få for menneskers liv. Utdanningen har ulike undervisnings- og læringsformer som sammen skal legge til rette for utvikling av traumeforståelse, kommunikasjonsferdigheter og egen samhandlingskompetanse. Utdanningen er utviklet for at yrkesutøver skal tilegne seg kunnskap, verktøy og ferdigheter som gjør det mulig å stå i krevende situasjoner over tid. Temaet ivaretakelse av hjelpere har derfor fått en sentral plass i utdanningen.

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag

Emne 2: Psykologiske traumer – grunnlagstenkning og forståelse

Emne 3: Kommunikasjon, samhandlingskompetanse og yrkesutøvelse

Emne 4: Tilnærminger, metoder, omsorg og tiltak rettet mot mennesker med psykologiske traumer

Emne 5: Ivaretakelse av hjelpere

Emne 6: Fordypning i traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen

Studiet er under utvikling, og Fagskolen AOF Norge tar forbehold om godkjenning.

Psykologiske traumer er en av flere faktorer som påvirker menneskets utvikling, helse og livskvalitet. Stadig flere faggrupper og yrkesutøvere innen helse-, sosial-, omsorgs- og oppvekstfeltet benytter begreper, forståelsesmodeller og tilnærminger hentet fra traumeteori.

Fagskoleutdanningen Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen er utviklet med tanke på å møte samfunnets behov for spesialisert kompetanse. Dette er en høyere yrkesfaglig deltidsutdanning over to år, som gir 60 studiepoeng. Utdanningen skal gjøre kunnskap fra traumefeltet tilgjengelig for fagarbeidere som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- og oppvekstsektoren.

Dette sikrer en kunnskapsbasert og forskningsbasert tilnærming i møte med særlig sårbare mennesker. Målgruppen for utdanningen er først og fremst fagarbeidere utenfor behandlingsinstitusjonene og terapirommet. God traumeforståelse er et viktig bidrag til bedre forståelse i møte med mennesker med atferd og lidelser som kan være utfordrende. Utdanningen er rettet mot yrkesutøvere som møter mennesker med tidlige barndomstraumer og/eller erfaringer med vold, krenkelse, overgrep, krig, flukt, tortur og andre ekstremt krevende livshendelser. Den ekstraordinære situasjonen i Europa med mottak og bosetting av flyktninger, aktualiserer behov for spisset kompetanse innen traumefeltet.

Studiet er under utvikling, og Fagskolen AOF Norge tar forbehold om godkjenning.

· Stedbasert (Oslo) lærerstyrt undervisning hver mandag kl. 17–21, samt hver fjerde torsdag kl. 17–21. (Forbehold om endringer.)

· Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

· For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

· Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Oslo kommune utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du kun semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv betale for pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.