AOF.no

Fagskole – Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Kurs ID: 502986

Oppstart

tirsdag 5. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 1600

Timer med foreleser: 320

Timer selvstudie: 1280

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien. Studiet er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Fagskoleutdanningen Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Økte forventninger om, og krav til omstilling, har medført et sterkt behov for å styrke kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, SFO/skole og annet barne- og ungdomsarbeid. Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet. 

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å legge inn alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15. april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring og fagbrev fra helse- oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Etisk grunnemne i oppvekstfag

1a. Studiemetoder og studieteknikk

1b. Barnesyn i stadig endring

1c. Pedagogikk og didaktikk

 

Emne 2: Språk og flerspråklighet

2a. Språk

2b. Flerspråklighet

2c. Språkmiljøer – hvordan skape nysgjerrighet og engasjement

 

Emne 3: Flerkulturelt mangfold

3a. Å forstå mangfoldige kontekster

3b. Å arbeide i mangfoldige kontekster

3c. Samarbeid og styringsdokumenter

 

Emne 4: Oppvekst i et flerkulturelt samfunn

4a. Oppvekst i et flerkulturelt samfunn

4b. Livserfaringer og livsbelastninger

4c. Ressursorientert perspektiv på barn med flerkulturell bakgrunn

 

Emne 5: Praksis i språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

10 uker praksis à 25 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 25 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 

Emne 6: Fordypning i språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Fordypningsoppgave i selvvalgt tema avvikles parallelt med praksis. Muntlig eksamen.

 

Studieplanen er under revidering. Det kan forekomme endringer i faginnhold. 

Kunnskaper

Kandidaten:  

 • har innsikt i lovverk, regelverk og styringsdokumenter som har relevans for studiet.

 • har kunnskap om at flerspråklig og flerkulturelt mangfold fremmer begrepsutvikling, læring og kognitiv utvikling hos barn

 • har kunnskap om begreper og prosesser knyttet til enspråklig og flerspråklig utvikling og drar nytte av aktuelt og relevant fagstoff.

 • kan oppdatere sin kunnskap om språk, flerspråklighet og kulturelt mangfold.

 • forstår hva arbeid med språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren betyr for samspill og tilhørighet i det flerkulturelle samfunnet.

 • har kunnskap om oppvekstsektoren og institusjoner knyttet til oppvekstsektoren som gir veiledning om arbeid med barn og foresatte i ulike språklige og kulturelle sammenhenger.

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • kan anvende kunnskap om språklig utvikling og flerkulturelt mangfold til å fremme et inkluderende fellesskap på arbeidsplassen.

 • kan finne informasjon i litteratur og andre faglige kilder som er relevant for arbeidet med språklig og kulturelt mangfold.

 • bidrar til å bygge fellesskap og styrke sammenhenger mellom ulike menneskers språk, kulturer og religioner.

 • kan anvende kunnskap om språklig og kulturelt mangfold til å bygge et inkluderende fellesskap og styrke sammenhenger mellom ulike språk, kulturer og religioner.

 • kan anvende ulike former for arbeidsmetoder og språkstimulerende aktiviteter for å fremme barns kognitive og språklige utvikling.

 • kan bistå med å observere og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av pedagogiske tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse som anerkjenner ulik språklig og kulturell identitet hos barn.

 • har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med barn og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet.

 

Studieplanen er under revidering. Det kan forekomme endringer i læringsutbyttebeskrivelsene. 

 • Stedbasert lærerstyrt undervisning som gjennomføres hver tirsdag kl 17:00-21:00, samt hver fjerde torsdag 17:00-21:00. (Ikke i skoleferier). Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i forhold til undervisningsdager og undervisningstidspunkt.

 • 10 uker praksis à 25 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 25 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Fullført og bestått studie gir 60 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Oslo kommune Utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du for pensum, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

Semesteravgift: kr 850,-.

Administrasjonsgebyr: kr 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. (F.eks. Fagforbundet)

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.