AOF.no

Fagskole – Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Kurs ID: 502983

Oppstart

torsdag 7. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.16:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 7. september 2023

Timeantall

Totalt: 1600

Timer med foreleser: 305

Timer selvstudie: 1295

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Seljord

Kontakt

Heidi Lofthus

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Helse- og sosialsektoren står foran store utfordringer i årene framover. Grunnet både demografiske forhold og en samfunnsutvikling med økende etterspørsel etter alle typer helse- og sosialtjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi klarer å rekruttere nytt og beholde kompetent personell. Samfunnet endrer seg raskt og brukerne stiller også store krav til kvalitet og egen medvirkning. Dette fordrer en kontinuerlig utvikling som de ansatte må ta del i, og utdanningene må reflektere samfunnsutviklingen

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring og fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.


Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og
      sosialpolitikk
1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
2a. Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid  
2b. Helsefremmende og forebyggende arbeid
2c. Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse
2d. Etiske og juridiske utfordringer

Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
3a. Psykiske lidelser og ruslidelser, - særtrekk og
      relaterte tilstander
3b. Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon  
3c. Alderspsykiatri

Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
4a. Relasjonskompetanse og brukermedvirkning  
4b. Behandling og oppfølging
4c. Miljøarbeid og Aktiv omsorg
4d. Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
4e. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksis. Muntlig høring. 

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. ukeLæringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid:  

Kunnskap: 

 • Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser 

 • Kandidaten har kunnskap om psykiske plager/lidelser og ruslidelser, pårørendeperspektivet, forebyggende metoder og tiltak samt behandling og oppfølging 

 • Kandidaten har kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer god helse og livskvalitet hos mennesker med psykiske plager/lidelser og/eller rusproblemer 

 • Kandidaten har kunnskap om hvilke tiltak og tjenester som finnes for personer med psykiske plager/lidelser og ruslidelser, og har kjennskap til hvordan disse er organisert  

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenestene til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser 

 • Kandidaten har systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske plager/lidelser og ruslidelser er organisert 

Ferdigheter: 

 • Kandidaten kan kommunisere profesjonelt, anvende sin kunnskap og samhandlingskompetanse i samarbeidet med bruker, pårørende og fagpersoner, og veilede brukeren for å oppnå mestring og aktiv problemløsning 

 • Kandidaten kan anvende metoder og verktøy som bidrar til samarbeid med brukere som har en psykisk plager/lidelse og/eller ruslidelse, deres pårørende og andre fagpersoner som arbeider med personen 

 • Kandidaten kan arbeide helsefremmende og bidra i samarbeid med brukerne, pårørende og fagpersoner til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse 

 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen psykisk helsearbeid og rusarbeid 

 • Kandidaten kan kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere med psykiske plager/lidelser og ruslidelser 

Generell kompetanse:    

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med mennesker med psykiske plager/lidelser og ruslidelser, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn 

 • Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk 

 • Kandidaten har utviklet en forståelse for hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn når en arbeider med mennesker med psykiske plager/lidelser og/eller rusproblemer 

 • Kandidaten kan utføre helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med bruker, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet 

 • Kandidaten kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling, formidle kunnskap innen fagfeltet og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper 

 • Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov 

– Stedbasert (Seljord) lærerstyrt undervisning hver torsdag kl. 16.00–21.00. (Forbehold om endring.)
– 10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.
– Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper
– Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
– Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.
– For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.
– Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Vestfold og Telemark

Seljord

Kontakt

Heidi Lofthus

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.