AOF.no

Fagskole Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse

Kurs ID: 500207

Oppstart

tirsdag 7. februar 2023

Slutter

fredag 13. desember 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. januar 2023

Pris

1000,-

Timeantall

Totalt: 330

Timer med foreleser: 330

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungdom er sterkt økende. Psykisk helse er i ferd med å bli et av våre største folkehelseproblemer og hevdes å utgjøre det viktigste helseproblemet blant barn og ungdom. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å kjenne til risikofaktorer som øker sannsynligheten for at barn utvikler vansker, og metoder som hindrer at  vansker får utvikle seg. Fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse er en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen.

Utdanningen er gratis og gir 60 studiepoeng.

Fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse er beregnet på deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller annen relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg innen et viktig og tiltrengt emnefelt.

Utdanningen passer for deg som jobber som barne- og ungdomsarbeider,  omsorgsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller aktivitør og som i ditt arbeid har omsorg for barn og ungdom.

Utdanningen vektlegger å opparbeide kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, observasjon, få kunnskap som gir kompetanse til å vurdere intervensjon etter bekymringens alvorlighetsgrad, og i forhold til arbeidsstedets ansvar og roller.

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller assistenter med lang arbeidserfaring innen sektoren. Ansatte med høyere helse-/oppvekstfaglig utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene. Opptakskrav for studiet er samtidig:

  • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.

  • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

  • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.

  • Lærlinger: som avslutter sin læretid i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitørfaget og skal opp til fagprøven i løpet av 2022 er også aktuelle søkere. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Utdanningen består av 4 teorimoduler og 1 fordypningsmodul.  I tillegg kommer 350 timers praksis 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet samt samfunnsfaglige emner 

Modulen tar for seg faget grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet samt samfunnsfaglige emner. Etter å ha gjennomført denne modulen skal studentene ha utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og sosialtjenesten. Forståelsen skal danne basis for utvikling av felles holdninger og ferdigheter. Temaene i denne modulen er stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi, psykologi, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

Emne 2: Teorier og arbeidsmåter 

I denne modulen skal student-ene tilegne seg breddekompetanse om ulike psykiske problemer og lidelser, om forebygging, behandling og rehabilitering. Videre skal studenten få en etisk reflektert grunnholdning i arbeidet med mennesker med psykiske problemer og lidelser. Temaene i denne modulen er psykiske lidelser og relaterte tilstander samt disses utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi, arbeidsprosessen i psykisk helse¬ arbeid, behandlings- og omsorgsmodeller samt ulike tiltak. 

Emne 3: Grunnlagstenkning og lovverk 

Studentene skal få økt kunnskap og forståelse om aktuelt lovverk, bli bevisst viktigheten av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene samt utvikle samhandlingskompetanse, samt lære om normalitet og avvik, ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser, brukermedvirkning, relaterte tilstander og disse utbredelse, tvang og alternativer til tvang samt erfaringer fra brukere og pårørende

 Emne 4: Kommunikasjon og samarbeid, utvikling og utøvelse av relasjonskompetansen

 Modulen skal bidra til at studentene bli mer bevisst sine egne kunnskaper og ferdigheter, og dermed kunne erkjenne egne grenser både faglig og personlig. Studenten skal bli tryggere i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, pårørende, teamet og støtteapparatet i kommunene. Temaer som tas opp er kommunikasjon og samarbeid i forhold til brukere, pårørende og kollegaer, ansvars- og funksjonsområder for ulike faggrupper samt tverrfaglig samarbeid som virkemiddel for å nå målene om et helhetlig tjenestetilbud. 

Emne 5: Fordypning 

Dette er fordypingsmodulen. Her skal studentene gjennomføre et obligatorisk skriftlig fordypningsoppgave. Fordypningsoppgaven utarbeides enten individuelt eller i gruppe. Emne for fordypningsoppgaven skal være praksisrettet og knyttet til eget arbeidssted eller en av praksisplassene. 

Ett eller flere temaer i utdanningens moduler skal inngå i emnet. 

Studentene skal gjennom fordypningsoppgaven vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. 

Fordypningsoppgaven etterfølges av en individuell muntlig høring. 

 Praksis 

er en obligatorisk del av utdanningen og en viktig målsetting for å oppnå videreutdanningens målsetting. Praksisen er på 350 timer og gjennomføres parallelt med undervisningen i modul 3 og 4. Dette skal være veiledet praksis. Den gjennomførte praksisen avsluttes med en praksisrapport

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Fagskoleutdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Hovedintensjonen er å gi studentene en helhetlig utdanning med et godt faglig nivå relatert til den praktiske virkeligheten i helsesektoren, og dermed sikre helsesektoren en sårt tiltrengt helhetlig kompetanse på fagområdet.

Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praksisrelatert. Yrkesutøvelsen skal foregå i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori.

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder. Denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Utdanningen legger derfor vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og skal være nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsformene skal være med på å støtte studentenes egne initiativ, og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk yrkesutøvelse, samt økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Videre skal arbeidsformene som benyttes bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen videreutdanning, samt bidra til at studentene opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Fagskoleutdanningen bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring for helse- og sosialpersonell. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teoretiske studier og praksisstudier for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

 Ansvar for egen læring

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at studenten viser initiativ, tar ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Fagansvarlig sin rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studentene i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet.

 Bruk av Acampus som læringsplattform

Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å kunne benytte Acampus som en læringsplattform. Studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring i Acampus. Acampus er et enkelt og oversiktlig kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy. På Acampus vil faglærer legge ut timeplaner, semesteroversikt, fagstoff, arbeidsoppgaver og henvisninger til aktuelle lenker. Acampus gjør det også enkelt for studentene å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter. 

 Teoretiske studier

I den tilrettelagte undervisningen legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som videoopptak, rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, veiledede grupper og forelesninger. 

 Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens målsetting. Den vil utgjøre 25 % av samlet studietid, til sammen 350 timer veiledet praksis. Praksis strekke seg over 10 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass etter gitte kriterier.

Alle emner avsluttes med emneoppgave. Utdanningen avsluttes med hovedoppgave etterfulgt av muntlig høring.

Alle arbeidskrav må være bestått før studenten kan avlegge avsluttende eksamen.

Finaniert med offentlige midler

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.