AOF.no

Fagskole – Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

Kurs ID: 503062

Oppstart

torsdag 31. august 2023

Slutter

søndag 30. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

torsdag 31. august 2023

Timeantall

Totalt: 808

Timer med foreleser: 154

Timer selvstudie: 654

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er på deltid over ett år og gir 30 studiepoeng.

Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet.

Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller ambulansearbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet rettes mot personer med psykisk utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. PAS benyttes for å øke livskvalitet og håndtere utfordrende atferd i et livsløpsperspektiv. Målene med PAS er:

·        Å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i utfordrende atferd er en sekundær gevinst.

·        God livskvalitet for tjenestemottakerne og deres familier gjennom gode, personsentrerte og målrettede tjenester.

·        Deltagelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner.

Forebygging og reduksjon av atferd som utfordrer skal skje gjennom å endre noen av de forholdene som bidrar til at slik atferd utvikles og opprettholdes. Videre er det innen PAS viktig å øke tjenesteyternes trivsel og kompetanse gjennom støtte, opplæring, oppfølging og tilbakemelding, samt støtte og samarbeid med pårørende og andre involverte.

Dette er en høyere yrkesfaglig deltidsutdanning over ett år, som gir 30 studiepoeng.

• Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy, metoder og teoretiske perspektiver som inngår i Positiv atferdsstøtte

• Kandidaten har kunnskap om utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre funksjonsnedsettelser som kan gi sårbarhet for å utvikle atferd som utfordrer

• Kandidaten har kunnskap om biologiske, psykiske og miljømessige faktorer som kan påvirke utvikling og opprettholdelse av atferd som utfordrer

• Kandidaten har innsikt i etikk, verdier og relevante lover som regulerer tjenesteytingen ihelse- og omsorgssektoren, samt nasjonale anbefalinger og retningslinjer for arbeid med og kvalitet på tjenester til personer som har en utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

• Kandidaten har kunnskap om personsentrerte tjenester, miljøarbeid og forebygging av atferd som utfordrer, som grunnlag for utvikling av tjenestene for personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

• Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om Positiv atferdsstøtte og om tjenester til personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse, både faglig praksis og med hensyn til lovverk

• Kandidaten forstår betydningen av at tiltak og tjenester tilrettelegges slik at personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse oppnår god livskvalitet og deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet

• Kandidaten kan anvende kunnskap om Positiv atferdsstøtte når kandidaten deltar i observasjon, kartlegging av situasjoner, planlegging og iverksetting av tiltak som forebygger og reduserer atferd som utfordrer

• Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, relevant lovverk og forskrifter i praktisk miljøarbeid og i forebygging av atferd som utfordrer

• Kandidaten kan anvende kunnskap om Positiv atferdsstøtte for å tilrettelegge tjenestetilbud og legge til rette for deltagelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner

• Kandidaten kan anvende kommunikasjonsverktøy og metoder innen Positiv atferdsstøtte for å forebygge og redusere atferd som utfordrer

• Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for faglige problemstillinger i arbeidet med personer med sårbarhet for å utvikle atferd som utfordrer

• Kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med personer med atferd som utfordrer

• Kandidaten kan identifisere sårbarhetsfaktorer og kartlegge behov for iverksetting av tiltak som forebygger og reduserer atferd som utfordrer

• Kandidaten har forståelse for prinsippene om likeverd og selvbestemmelse i arbeidet med personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

• Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse, som kommer til uttrykk i at arbeidsutøvelsen er faglig forsvarlig og ivaretar selvbestemmelse og integritet hos personer med funksjonsnedsettelse

• Kandidaten kan utføre individuelt miljøarbeid som støtter opp om personers ressurser og legger til rette for faktorer som fremmer livskvalitet, selvbestemmelse og sosial deltagelse

• Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og nærpersoner i samarbeidet om tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

• Studenten kan i samarbeid med andre faggrupper og evt pårørende, utvikle og legge til rette for miljøtiltak og personbaserte støttetiltak for å redusere atferd som utfordrer

  • Stedbasert (Larvik) lærerstyrt undervisning hver torsdag kl. 09.00–14.30. (Forbehold om endring.)

  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

  • 5 uker praksis med 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/.
Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.