AOF.no

Fagskole – Palliasjon

Kurs ID: 502978

Oppstart

tirsdag 29. august 2023

Slutter

tirsdag 17. juni 2025

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 335

Timer med foreleser: 335

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien. Fagskoleutdanningen Palliasjon er praksisnært og gir spisskompetanse mot akkurat dette feltet. Det kan tilrettelegges for praksis på egen arbeidsplass der dette er relevant.

Utdanningen er et deltidsstudium over tor år og gir 60 studiepoeng.

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og andre som jobber i helse- og omsorgstjenesten.

Ordinær søknadsfrist er 15.april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å legge inn alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15.april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og omsorg, med fagbrev som helsefagarbeider, eller utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må være minimum 23 år på søknadstidspunktet, og oppfylle ett av følgende punkter:  

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene. 

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak må legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige, uhelbredelige og kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen, stadig høyere levealder og samfunnsutviklingen for øvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliasjon. Brukerne/pasientene og deres pårørende stiller også store krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for aktiv deltagelse i utforming av tjenestetilbudet. Det er viktig for velferdssamfunnet at vi greier å rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell. Fagskoleutdanning i palliasjon vil kunne gi ansatte i sektoren spisskompetanse innen palliativ omsorg til alvorlig, uhelbredelig og kronisk syke og døende. Fagarbeidere med denne tilleggskompetansen kan bidra til oppbygging av et faglig godt tilbud i kommunene og i spesialisthelsetjenesten i tråd med sentrale føringer. 

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Palliasjon

2a. Palliasjon fagi– hva er palliasjon?

2b. Alvorlig og uhelbredelig sykdom – hva det kan innebære for pasient og pårørende

2c. Døden i et historisk og kulturelt perspektiv

Emne 3: Sykdom og palliativ omsorg

3a.Palliativ, symptomforebyggende og symptomlindrende behandling og omsorg

3b. Kartlegging og vurdering av symptomer

3c. Alvorlige sykdommer

3d. Konsekvenser av alvorlig sykdom og behandling, ivaretakelse av grunnleggende behov

3e. Pleie og omsorg ved livets slutt

Emne 4: Yrkesutøvelse og palliativt tjenestetilbud

4a. Aktører og organisering av det palliative tjenestetilbudet

4b. Yrkesutøvelse, kommunikasjons- og veiledningskompetanse

Emne 5: Praksis i palliasjon

10 uker praksis (300 timer). Kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for utdanningen. 

Emne 6: Fordypning i palliasjon 

Studieplanen er under revidering. Det kan forekomme endringer i faginnhold.

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning i palliasjon:

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om palliasjon ved alvorlige og uhelbredelige sykdommer, og kunnskap om konsekvenser for pasientens dagligliv og deres pårørende

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy i samhandlingen med pasienter som er alvorlig og uhelbredelig syke, og deres pårørende

 • Kandidaten har kunnskap om sorg og kriser, pasientsentrert tilnærming og livshjelp i møte med pasienter som har en alvorlig og uhelbredelig sykdom, og deres pårørende

 • Kandidaten har kunnskap om observasjonsskjema og kartleggingsverktøy som benyttes i arbeidet med å kartlegge helsetilstand, ressurser, symptomer og behov hos pasienter som er i en palliativ fase og ved livets slutt

 • Kandidaten har innsikt i etikk, verdier og lovverk som regulerer tjenesteytingen i helse- og omsorgssektoren, samt rettigheter, støtteordninger, lovverk, nasjonale handlingsprogram og retningslinjer knyttet til alvorlig og uhelbredelig sykdom og død

 • Kandidaten har kunnskap om organisering av tjenestetilbudet knyttet til palliasjon, og kjennskap til ansvar og oppgaver for aktører og samarbeidsparter i ulike pasient- og omsorgsforløp

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om palliasjon og om omsorg i livets sluttfase ved innhenting av forskningsbasert kunnskap, pasientens kunnskap og behov, og refleksjon over egen praksis

 • Kandidaten forstår betydningen av at palliative tjenester tilrettelegges slik at de bidrar til trygghet og helsefremming for alvorlig og uhelbredelig syke pasienter, deres pårørende, for befolkningen og samfunnet

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan observere symptomer og bivirkninger hos den enkelte pasient ved å anvende kunnskap om alvorlige og uhelbredelige sykdommer og behandling 

 • Kandidaten kan iverksette ikke-medikamentelle tiltak for å lindre plagsomme symptomer og vurdere når det er nødvendig å trekke inn annen kompetanse

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, verdigrunnlag, relevant lovverk og forskrifter i arbeidet med alvorlig og uhelbredelig syke pasienter og deres pårørende

 • Kandidaten kan gjennom pasientsentrert tilnærming, livshjelp og pårørendes betydning bidra til å fremme håp, livskvalitet, helse og mestring hos pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom

 • Kandidaten kan anvende ulike kommunikasjonsformer- og teknikker i møte med alvorlig og uhelbredelige syke og døende pasienter og deres pårørende

 • Kandidaten kan ved bruk av standardiserte observasjonsskjema og kartleggingsverktøy kartlegge helsetilstand, ressurser og symptomer, og identifisere behov for lindrende tiltak hos pasienter i palliativ fase og ved livets slutt

 • Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for faglige problemstillinger innen palliasjon, og vurdere kildene kritisk

 • Kandidaten kan kartlegge situasjoner i møte med alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter, identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak

  

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for verdigrunnlag, faglige og etiske prinsipper og retningslinjer for palliasjon

 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at kandidaten utøver arbeidet faglig forsvarlig, ivaretar brukermedvirkning og ivaretar alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienters integritet

 • ·Studenten kan utøve palliasjon etter alvorlig syke og døende pasienters ønsker og individuelle behov og i tråd med pasientsentrert tilnærming og verdigrunnlaget for palliasjon

 • Kandidaten kan bygge relasjoner med kollegaer på tvers av avdelinger og tjenestenivå, samt med eksterne målgrupper, for å ivareta pasientenes helhetlige behov knyttet til alvorlig og uhelbredelig sykdom, lidelse og død

 • Kandidaten kan gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen, bidra til å utvikle arbeidsmetoder og tjenester i palliasjon for alvorlig og uhelbredelig syke og døende pasienter

Studieplanen er under revidering. Det kan forekomme endringer i læringsutbyttebeskrivelsene.

 • Stedsbasert lærerstyrt undervisning hver tirsdag fra 09.00-14.30 ved AOF Studiesenter, Trondheim.

 • 10 uker praksis med 30 timer pr uke i siste semester. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted hvis studenten arbeider med aktuell brukergruppe.      

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.                                                     

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført studie og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du kun for pensum, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

Semesteravgift: kr 850,-

Administrasjonsgebyr: kr 500,-

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. (F.eks. Fagforbundet)

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Trøndelag

AOF Studiesenter, Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.