AOF.no

Fagskole – Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Kurs ID: 502995

Oppstart

tirsdag 5. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 1560

Timer med foreleser: 310

Timer selvstudie: 1250

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Skien

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Helse- og sosialsektoren står foran store utfordringer i årene framover. Grunnet både demografiske forhold og en samfunnsutvikling med økende etterspørsel etter alle typer helse- og sosialtjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi klarer å rekruttere nytt samt beholde kompetent personell.

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å legge inn alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15. april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Formelt opptakskrav er fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid
2a. Kommunikasjonsprosessen
2b. Grunnlagstenkning
2c. Lovgivning
2d. Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid
3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid
3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (individuell plan)
3c. Utviklingstilpassede tiltak
3d. Mestring av dagliglivet - ADL

Emne 4: Familie og samfunn
4a. Familie og nettverk
4b. Inkludering og deltaking i samfunnet
4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. - https://lanekassen.no/
Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning

Kunnskap

·        Kandidaten har kunnskap om ulike brukergrupper, diagnoser, funksjonsnedsettelser og utviklingshemming

·        Kandidaten har kunnskap om teorier og modeller i miljøarbeid, samt om hvilke faktorer som fremmer og hemmer god livskvalitet hos personer som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

·        Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

·        Kandidaten har kunnskap om fagfeltet miljøarbeid, og om hvilke tiltak og tjenester som finnes for mennesker som har en funksjonsnedsettelse/

utviklingshemming

·        Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenestene til mennesker med en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

·        Kandidaten har systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming er organisert

·        Kandidaten forstår betydningen av å legge til rette for gode opplærings- og omsorgstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

 

Ferdigheter

·        Kandidaten kan kommunisere profesjonelt, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i arbeidet med mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

·        Kandidaten kan anvende miljøterapeutiske metoder og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

·        Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger i miljøarbeid

·        Kandidaten kan kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

 

Generell kompetanse

·        Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn

·        Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk

·        Kandidaten har utviklet en forståelse for hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn når en arbeider med mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklings-hemming

·        Kandidaten kan utføre individuelt tilrettelagt miljøarbeid til mennesker som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse

·        Kandidaten kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling, formidle kunnskap innen fagfeltet og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper

Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov

GJENNOMFØRING
– Stedbasert lærerstyrt undervisning hver tirsdag kl. 09.00–14.30. (Forbehold om endring.)
– 10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.
– Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser og/eller utviklingshemming.
– Praksis på natt godkjennes i utgangspunktet ikke. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
– Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.
– For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver og bestått / ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.
– Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: kr 850,-.

Administrasjonsgebyr: kr 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (for eksempel Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Vestfold og Telemark

Skien

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.