AOF.no

Fagskole – Kontor-, salgs- og serviceledelse

Kurs ID: 502946

Oppstart

torsdag 31. august 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.15:30 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 1500

Timer med foreleser: 350

Timer selvstudie: 1150

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge innen dette fagområdet, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse?
Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber sett opp mot teori.
Fagskoleutdanningen Kontor-, salgs- og serviceledelse er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående opplæring. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innenfor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor. 

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring med fagbrev fra studieretningen Service og samferdsel. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse:

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen Service og samferdsel, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen.
Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Se for øvrig §2-3 i forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig å søke fritak for et eller flere emner dersom du kan dokumentere at du allerede har oppnådd kompetanse lik den emnet ville gi. 

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et

Samfunnsperspektiv

Tema 

1a.      Studieteknikk 

1b       Fagområdene i et samfunnsperspektiv 

1c        Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 

1d       Etikk 

1e       Et utvidet servicebegrep 

 
Emne 2: Privat og offentlig sektor

Tema 

2a       Offentlig forvaltning og private virksomheter 

2b       Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhet 

2c        Lov- og avtaleverket 

Emne 3: Kontor og IKT 
Tema 

3a       Saksbehandling 

3b       Arkiv og elektronisk dokumentbehandling 

3c        IKT, kontor og saksbehandlingssystemer 

Emne 4: Økonomi 
Tema 

4a       Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning 

4b       Lønnsarbeid, lønningssystemer 

4c        Innkjøp og lagerhold 

4d       Skatter og avgifter 

 
Emne 5: Markedsføring og salg

Tema 

5a       Målsetting og strategiarbeid 

5b       Bruker- og forbrukeradferd 

5c        Pris- og produktutvikling 

5d       Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser 

5e       Omdømme- og merkevarebygging 

5f        Presentasjon og presentasjonsteknikk 

5g       Salg og tjenesteyting 

Emne 6: Ledelse og personal

Tema 

6a       Ledelse 

6b       Personalforvaltning 

6c        Helse, miljø og sikkerhet 

6d       Rekruttering og kompetanse 


Noen endringer på emnene kan forekomme frem mot oppstart. 

Kunnskap: 

 • Studenten har kunnskap om kontor-, salg - og servicefagenes innhold, rolle og samfunnsmessige betydning innen offentlig og privat virksomhet 

 • Studenten har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder for private og offentlige virksomheter og utfører arbeidet i tråd med disse 

 • Studenten har kunnskap om hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, samt hvordan beslutninger og rammebetingelser påvirker offentlige og private virksomheter 

 • Studenten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling innenfor eget fagområde 

 • Studenten har kunnskap om hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver tilknyttet personaladministrasjon 

 • Studenten har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles, markedsføres og selges 

 • Studenten har kunnskap om og kan anvende de vanligste metoder og prinsipper for økonomistyring i private og offentlige virksomheter 

 

Ferdigheter: 

 • Studenten kan anvende kunnskap om hvordan organisasjoner ledes, utvikles og forbedres som grunnlag for utvikling mot lederstillinger. 

 • Studenten kan utføre selvstendig arbeid som saksbehandler i privat og/eller offentlig virksomhet  

 • Studenten kan utføre elektronisk dokumentbehandling, saksbehandling og arkivering på en etisk og juridisk forsvarlig måte 

 • Studenten kan arbeide med økonomiske og administrative oppgaver i både offentlig og privat virksomhet 

 • Studenten viser gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter, og er i stand til å initiere endring og omstilling  

 • Studenten finner, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff innen kontor-, salg- og servicefagene og fremstiller dette slik at det belyser en problemstilling i oppgaveskriving på fagskolenivå  

 • Studenten planlegger, gjennomfører, dokumenterer og reflekterer over eget arbeid som grunnlag for forbedring av yrkesfeltet og av egen arbeidspraksis 

 • Studenten arbeider i tråd med overordnet regelverk og bedriftens rutiner innen HMS og internkontroll 

 • Studenten kan bidra i kartlegging av kompetansebehovet i en virksomhet, samt bidra i iverksetting og oppfølging av tiltak for anskaffelse og videreutvikling av kompetanse 

 

Generell kompetanse: 

 • Studenten anvender kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske og administrative problemstillinger 

 • Studenten kan anvende sin endrings- og utviklingskompetanse og lede prosesser som bidrar til nytenkning i kontor-, salg- og servicebransjen 

 • Studenten identifiserer etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket 

 • Studenten viser forståelse for at egne verdier og menneskesyn har konsekvenser for yrkesutøvelse i samhandling med mennesker og følger etiske spilleregler overfor ansatte, kunder, leverandører og samfunnet 

 • Studenten utvikler salgsmetoder, tilpasser varer og tjenester etter muligheter og behov i markedet, og bygger relasjoner med private og offentlige virksomheter innen kontor-, salg - og servicefeltet 

 • Studenten utarbeider mål og planer på ulike nivå i en bedrift og vurderer usikkerhet ved beslutninger 

 • Studenten viser forståelse for viktige indre og ytre rammebetingelser for en virksomhet og rammebetingelsenes betydning for etablering, utvikling og endring 

 

Stedbasert lærerstyrt undervisning hver torsdag kl. 15.30–21.00. (Forbehold om endringer.)

For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått/ikke bestått på gruppeoppgaver.
I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist

Studiet er finansiert Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i et forbund, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.