AOF.no

Fagskole – Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Kurs ID: 502944

Oppstart

onsdag 30. august 2023

Slutter

søndag 30. juni 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 808

Timer med foreleser: 158

Timer selvstudie: 650

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Studiet er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Fagskoleutdanningen Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over ett år og gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for de med fagbrev som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, eller deg med lang realkompetanse fra feltet som ønsker å heve sin kompetanse innenfor dette området

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring med fagbrev innen helsefagarbeid. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet  

1b. Helse- og sosialfagene i samfunnet  

1c. Etikk  

1d. Kommunikasjon og samhandling  

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og  

      sosialpolitikk  

1f. Sosiologi og psykologi 

Emne 2: Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
2a. Hva er hverdagsmestring?

2b. Hva er hverdagsrehabilitering?

2c. Generell prosesskompetanse 

2d. Arbeidsmetode og teorigrunnlag for å øke mestring og selvstendighet hos bruker og jobbe etter brukerens mål basert på spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg?»

Emne 3: Fordypning i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen hverdagsrehabilitering. Studentene skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis.  

Emne 4: Praksis
Parallelt med fordypningsoppgaven avvikler studentene 5 uker praksis à 30 timer 

Kunnskaper

·        Kandidaten har kunnskap om hverdagsmestring som tankesett, herunder betydningen av at brukeren opprettholder selvstendighet i sitt hverdagsliv og veiledes til å finne/sette sine egne mål som utgangspunkt for rehabiliteringsprosessen og hvilken betydning det har på den enkeltes helse og folkehelsen generelt.

·        Kandidaten har kunnskap om hverdagsrehabilitering som arbeidsform, herunder kartleggings- og vurderingsverktøy som brukes for å identifisere viktige aktiviteter og gode tiltak for brukeren i hjemmemiljøet.

·        Kandidaten har kunnskap både om hvilke faktorer som bidrar til funksjonsforbedring og opprettholdelse av brukernes funksjonsnivå

·        Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme for helsefagene, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til personer som er i en rehabiliteringsprosess.

·        Kandidaten har kunnskap om aktuelle grupper av pasienter/brukere som kan ha nytte av hverdagsrehabilitering og hvordan å samarbeide med bruker og pårørende.

·        Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av arbeidet med hverdagsrehabilitering.

·        Kandidaten har kunnskap om hvordan tilbudet om hverdagsrehabilitering i kommunal helse- og omsorgstjeneste kan organiseres, betydningen av systematisk oppfølging og et tilpasset og velfungerende tjenestetilbud.

 

Ferdigheter 

·        Kandidaten kan gjennom kommunikasjon og samhandling med bruker og pårørende finne fram til brukerens ressurser, hva som er viktige aktiviteter for brukeren og veilede brukeren gjennom et hverdagsrehabiliteringsforløp som bygger på brukers individuelle mål.

·        Kandidaten kan bidra til å styrke brukernes muligheter for egenmestring, og for opprettholdelse og forbedring av funksjonsnivå.

·        Kandidaten kan arbeide etter prinsipper som øker selvstendighet hos alle brukere av tjenesten, herunder et fokus på økt hverdagsmestring. 

·        Kandidaten kan, ut fra hver enkelt brukers individuelle rehabiliteringsplan, veilede og gjennomføre tiltak gjennom hverdagsrehabiliteringsforløpet.

·        Kandidaten kan anvende metoder og verktøy som bidrar til funksjonsforbedring og livskvalitet for mennesker som har behov for hverdags-rehabilitering

·        Kandidaten kan ta initiativ og samarbeide med bruker og pårørende, samt andre faggrupper som kan bistå, gjennom hverdagsrehabiliteringsforløpet med sikte på funksjonsforbedring og økt livskvalitet.

·        Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen hverdagsrehabilitering, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i dette arbeidet.

·        Kandidaten kan kartlegge behov og delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak for personer som har behov for hverdagsrehabilitering.

 

Generell kompetanse

·        Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med hverdagsrehabilitering, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når og hvordan andre yrkesgrupper må trekkes inn.

·        Kandidaten kan reflektere over egen praksis og egne holdninger og legger etiske prinsipper til grunn for sitt arbeid med hverdagsrehabilitering i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

·        Kandidaten kan utføre individuelt tilrettelagte tjenester innen hverdagsrehabilitering i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse.

·        Kandidaten kan gi informasjon til brukerne og bidra til at brukerne forstår verdien av å utføre daglige aktiviteter selvstendig og å mestre disse ut fra sitt funksjonsnivå.

·        Kandidaten kan arbeide tverrfaglig i en rehabiliteringsprosess, delta i faglig utvikling gjennom formidling av kunnskap og erfaringer innen hverdagsrehabilitering, og bidra til godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper

·        Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov.

Stedbasert lærerstyrt undervisning hver onsdag kl. 09.00–14.30. (Forbehold om endring.)

Det er 5 uker praksis på totalt 150 timer. Praksis på eget arbeidssted kan være aktuelt for studenter som i sitt daglige arbeid møter fagskoleutdanningens brukergrupper.

Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli oppleves som mest mulig praksisnært

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen.
Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Studiet er finansiert Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv kjøpe pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Vestfold og Telemark

Larvik

Kontakt

Lene Viola Fuglset

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.