AOF.no

Fagskole – Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Kurs ID: 502717

Oppstart

torsdag 14. september 2023

Slutter

tirsdag 18. juni 2024

Tidsrom

Kl.15:45 - 21:15

Påmeldingsfrist

fredag 29. september 2023

Timeantall

Totalt: 800

Timer med foreleser: 157

Timer selvstudie: 643

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Ørland

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien. Studiet er praksisnært og gir en spisskompetanse mot akkurat dette feltet! Studiene gir studiepoeng og kan tilrettelegge for praksis på egen arbeidsplass der dette er relevant. Hospitering(bedriftsbesøk) og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

Studiet er lagt til ettermiddag/kveldstid, gjennomføres som et deltidsstudie over ett år og kan kombineres med jobb. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over ett år og gir 30 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål ved fullført utdanning og bestått eksamen.

Se også informasjon om opptakskrav og gjennomføring under.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester er primært et tertiært utdanningstilbud retter seg mot Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Alle som har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram innen restaurant - og matfag på videregående skole kan også innvilges opptak.

Studiet har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere. 

Formelt opptakskrav er fagbrev som helsefagarbeider eller fagbrev fra restaurant- og matfag. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker være minimum 23 år på søknadstidspunktet og oppfylle et av følgende krav:
• 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning 
• Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag eller restaurant- og matfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning
• Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke innpass/fritak for et emne dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra tidligere. Det henvises for øvrig til forskrift om fagskoleutdanning ved Fagskolen AOF Norge.

Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 1 år.

En av utfordringene for helsetjenesten er å bidra til at pasienter og brukere har kunnskap, forståelse og ferdigheter til å kunne sette sammen et fullverdig kosthold. Det er også en utfordring å gi et tilfredsstillende mattilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester samt pasienter i institusjon. Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Kostholdet påvirker helsen vår gjennom hele livet. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan minske forekomsten av hjerte- og karsykdommer i betydelig grad, minske forekomsten av kreft samt forhindre økningen i overvekt og type 2 diabetes. Likeså vil økt fokus på betydningen av kost og ernæring kunne forebygge utviklingen av komplikasjoner av allerede oppstått kronisk sykdom. Underernæring hos eldre har lenge vært et problem. Underernæringen skaper en ond sirkel hvor den underernærte blir mer utsatt for sykdom, noe som igjen kan føre til videre lav appetitt og enda mer vektreduksjon.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere. Utdanningen er primært et videreutdanningstilbud til helsefagarbeidere og hjelpepleiere, men de som har fagbrev fra restaurant- og matfag kan også søke.

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg
2a. Grunnleggende ernæringslære
2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
2c. Kosthold i forhold til alder og kulturtilhørighet
2d. Mat i praksis ved ulike tilstander
2e. Godt mattilbud og trygg mat
2f. Forebygging og behandling av underernæring
2g. Helsefremmende arbeid/forebygging
2h. Omsorg og motivasjon
2i. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema. Muntlig høring.

Kunnskap: 

 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende ernæringslære, energibehov hos eldre samt sykdomstilstander relatert til kosthold 

 • Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til brukere av pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten har kjennskap til hovedtrekkene i norsk ernæringspolitikk og kunnskap om ernæring i et samfunnsperspektiv 

 • Kandidaten har kunnskap om ernæringsarbeid og faglige utfordringer knyttet til institusjon, bolig- og hjemmetjenesten samt kunnskap om ulike brukergrupper i pleie og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av et ernæringsmessig godt mattilbud i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kosthold har for enkeltmennesket og sett i forhold til et samfunnsøkonomisk perspektiv 

 

Ferdigheter: 

 • Kandidaten kan anvende sin kunnskap og samhandlingskompetanse i møte med bruker, pårørende og fagpersoner innen pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap for å imøtekomme behov og utfordringer knyttet til ernæring i pleie- og omsorgstjenester  

 • Kandidaten kan arbeide helsefremmende og videreføre holdninger og kunnskap om måltider som helsefremmende arena i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan anvende relevant kartleggingsverktøy og verktøy for planlegging av måltider hos brukere i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen mat, ernæring og helse  

 • Kandidaten kan identifisere brukers behov i forhold til ernæring, iverksette tiltak og trekke inn andre faginstanser når dette er nødvendig 

 

Generell kompetanse: 

 • Kandidaten har forståelse for faglige og etiske utfordringer innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn. 

 • Kandidaten har respekt for brukerne, deres erfaringer og livssituasjon, og tar utgangspunkt i dette i samhandling med brukeren 

 • Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk 

 • Kandidaten kan iverksette helsefremmende og individrettede tiltak innen ernæring i samarbeid med bruker, pårørende og fagpersoner i pleie- og omsorgstjenester  

 • Kandidaten kan i samarbeid om ernæring i pleie- og omsorgstjenester bygge relasjoner med fagfeller på tvers av avdelinger, etater og yrkesgrupper  

 • Kandidaten kan anvende eksisterende kunnskap og kompetanse til å skape forbedringstiltak og finne hensiktsmessige løsninger som øker brukerens livskvalitet 

 • Gjennomføres som hybrid undervisning sammen med andre studiesteder hver torsdag kl. 15:45 - 21:15 (Forbehold om endringer.) (Ikke i skoleferier)

 • I tillegg kommer 2 kvelder med praktisk matlaging og 3 dager med klassebesøk. Praktisk matlaging og klassebesøk er obligatorisk.

 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F, samt bestått / ikke bestått. I tillegg leveres en rapport fra den praktiske delen, som vurderes til bestått/ikke bestått. Skriftlig tilbakemelding gis på alle besvarelsene. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen.

 • Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet med karakterfastsettelse. A-F eller Bestått/ikke bestått. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist. Fullført studie og bestått muntlig høring/eksamen gir 30 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du for pensum, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

Semesteravgift: kr 850,-

Administrasjonsgebyr: kr 500,-

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. (F.eks. Fagforbundet)

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Trøndelag

Ørland

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.