AOF.no

Fagskole – Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Kurs ID: 502982

Oppstart

tirsdag 5. september 2023

Slutter

søndag 30. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 5. september 2023

Timeantall

Totalt: 800

Timer med foreleser: 154

Timer selvstudie: 646

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over ett år og gir 30 studiepoeng.

Fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Yrkesutøverne skal kunne bidra til å planlegge, organisere og iverksette tiltak relatert til ernæring i pleie- og omsorgtjenester i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere.  

 

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring og fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider, men alle som har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram innen restaurant- og matfag på videregående skole kan også innvilges opptak. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse:

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helsefag
1a.  Arbeidsformer og metoder i studiet
1b.  Helse- og sosialfagene i samfunnet
1c.  Etikk
1d.  Kommunikasjon og samhandling
1e.  Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
1f.   Sosiologi og psykologi

Emne 2: Ernæring i pleie- og omsorg
2a. Grunnleggende ernæringslære
2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv
2c. Kosthold i forhold til alder og kulturtilhørighet
2d. Mat i praksis ved ulike tilstander
2e. Godt mattilbud og trygg mat
2f. Forebygging og behandling av underernæring
2g. Helsefremmende arbeid/forebygging
2h. Omsorg og motivasjon
2i. Hospitering og praktisk matlaging

Emne 3: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema. Muntlig høring.

EKSAMEN
Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.
Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester: 

 

Kunnskap: 

 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende ernæringslære, energibehov hos eldre samt sykdomstilstander relatert til kosthold 

 • Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til brukere av pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten har kjennskap til hovedtrekkene i norsk ernæringspolitikk og kunnskap om ernæring i et samfunnsperspektiv 

 • Kandidaten har kunnskap om ernæringsarbeid og faglige utfordringer knyttet til institusjon, bolig- og hjemmetjenesten samt kunnskap om ulike brukergrupper i pleie og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av et ernæringsmessig godt mattilbud i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kosthold har for enkeltmennesket og sett i forhold til et samfunnsøkonomisk perspektiv 

 

Ferdigheter: 

 • Kandidaten kan anvende sin kunnskap og samhandlingskompetanse i møte med bruker, pårørende og fagpersoner innen pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap for å imøtekomme behov og utfordringer knyttet til ernæring i pleie- og omsorgstjenester  

 • Kandidaten kan arbeide helsefremmende og videreføre holdninger og kunnskap om måltider som helsefremmende arena i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan anvende relevant kartleggingsverktøy og verktøy for planlegging av måltider hos brukere i pleie- og omsorgstjenester 

 • Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen mat, ernæring og helse  

 • Kandidaten kan identifisere brukers behov i forhold til ernæring, iverksette tiltak og trekke inn andre faginstanser når dette er nødvendig 

 

Generell kompetanse: 

 • Kandidaten har forståelse for faglige og etiske utfordringer innen ernæring i pleie- og omsorgstjenester, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn. 

 • Kandidaten har respekt for brukerne, deres erfaringer og livssituasjon, og tar utgangspunkt i dette i samhandling med brukeren 

 • Kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk 

 • Kandidaten kan iverksette helsefremmende og individrettede tiltak innen ernæring i samarbeid med bruker, pårørende og fagpersoner i pleie- og omsorgstjenester  

 • Kandidaten kan i samarbeid om ernæring i pleie- og omsorgstjenester bygge relasjoner med fagfeller på tvers av avdelinger, etater og yrkesgrupper  

 • Kandidaten kan anvende eksisterende kunnskap og kompetanse til å skape forbedringstiltak og finne hensiktsmessige løsninger som øker brukerens livskvalitet 

– Stedbasert (Oslo) lærerstyrt undervisning hver tirsdag kl. 17–21, samt hver fjerde torsdag kl. 17–21. (Forbehold om endringer.) I tillegg kommer 2 kvelder med praktisk matlaging og 3 dager med klassebesøk. Praktisk matlaging og klassebesøk er obligatorisk.
– Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært.
– For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått / ikke bestått på gruppeoppgaver. I tillegg leveres en rapport fra den praktiske delen, som vurderes til bestått/ikke bestått. Skriftlig tilbakemelding gis på alle besvarelsene. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.
– Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Oslo kommune utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du semesteravgift og administrasjonsgebyr. I tillegg må du selv betale for pensumlitteratur.

Semesteravgift: 850,-.

Administrasjonsgebyr: 500,-.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.