AOF.no

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Kurs ID: 502714

Oppstart

mandag 4. september 2023

Slutter

mandag 16. juni 2025

Tidsrom

Kl.15:45 - 21:15

Påmeldingsfrist

mandag 25. september 2023

Timeantall

Totalt: 1600

Timer med foreleser: 305

Timer selvstudie: 1295

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Ørland

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg både ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber, sett opp mot teorien. Studiet er praksisnært og gir en spisskompetanse mot akkurat dette feltet! Studiene gir studiepoeng og kan tilrettelegge for praksis på egen arbeidsplass der dette er relevant.

Økte forventninger om, og krav til omstilling, har medført et sterkt behov for å styrke kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, SFO/skole og annet barne- og ungdomsarbeid. Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet.

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt.
I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen.
Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Etisk grunnemne i oppvekstfag
1a. Studiemetoder og studieteknikk

• Aktiv læring

• Progresjon

• Kritisk tenking og refleksjon

• Etisk grunnsyn

1b. Barnesyn i stadig endring

• Holdninger og verdisyn

• Ulike styringsdokumenter

• Profesjonsetikk/yrkesetikk

• Forskning og utvikling

• Pedagogiske diskurser

1c. Pedagogikk og didaktikk

• Pedagogisk virksomhet

• Observasjon- og observasjonsmetoder

• Pedagogisk dokumentasjon og ulike pedagogiske verktøy

• Mestring

• Danning

• Relasjoner

Emne 2 Livsmestring

 • Inkludering

 • Livsmestring

 • Identitet

 • Utenforskap

Emne 3 Tidlig innsats

3a. Tidlig innsats

• Rettigheter og lover for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres familier

• Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

• Barn og unge i risikosituasjoner

• Post-migrasjon

• Vennskap/sosialisering

• Barn og unges helhetlige utvikling

3b. Barn i krise

• Barn og unge som pårørende

• Traumebasert omsorg

• Omsorgssvikt

• Seksuelle overgrep

• Alvorlig syke barn

3c. Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

• Barn og unge med sammensatte vansker

• Barn og unge med funksjonsnedsettelse

• Språkvansker

• Synshemning

• Hørselshemning

• Autismespekteret

• ADHD/ADD

• Tourettes

• Kroniske sykdommer

Emne 4: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Kandidaten

• har kunnskap om etikk, livsmestring og tidlig innsats rettet mot barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som fremmer mestring, utvikling og helhetlig danning

• har kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres opplevelse av å leve i ulike livssituasjoner sett opp mot viktigheten av egen yrkesutøvelse

• har kunnskap om ulike pedagogiske og didaktiske teorier som kan brukes i arbeide med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

• forstår viktigheten av egen tilstedeværelse med barn og unges behov for sosialisering og vennskap, og viktigheten av traumebasert omsorg i møtet med barn og unge i risikosituasjoner

• har innsikt i regelverk, lover, forskrifter og andre styringsdokumenter, relevant for barn og unge med særskilte behov for tilrettelegging

• har kjennskap til hvordan ulike virksomheter innen oppvekstsektoren tilrettelegger til det beste for enkeltindividet

• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Kandidaten

• kan anvende kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

• kan anvende ulike pedagogiske- og didaktiske metoder for å planlegge, gjennomføre og evaluere for barn og unges helhetlige utvikling

• kan finne informasjon og fagstoff knyttet til ulike problemstillinger for barn og unge med behov for tilrettelegging, for å fremme opplevelsen av inkludering og livsmestring

• Kan bistå i observasjoner og kartlegging av barn og unge i sårbare og utsatte livssituasjoner og i samarbeid med pedagogisk ansvarlig identifisere behov for tiltak til det beste for enkeltindividet

Kandidaten

• har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i yrkesutøvelsen, reflekterer over egen praksis, holdninger og verdier i møte med barn og unge med behov for særskilte tilrettelegging og deres foresatte

• har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar barn og unges identitet og behov for omsorg og inkludering

• kan utføre arbeid som fremmer barn og unges identitet og motvirker opplevelsen av utenforskap

• Kan gjennom observasjon, refleksjon og dialog bidra til å utvikle tiltak for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging.

• Kan bygge relasjoner med kollegaer, foresatte, barn og unge samt andre yrkesgrupper, profesjonelt og faglig, for å fremme inkludering, livsmestring og tidlig innsats

• kan utføre det pedagogiske arbeidet etter utvalgte målgruppers behov

GJENNOMFØRING

 • Stedbasert lærerstyrt undervisning . En undervisningskveld pr uke (mandager) fra kl 15:45-21:15    

 • Praksisperioden er obligatorisk og strekker seg normalt over 10 uker med minimum 250 timer totalt. Praksis gjennomføres parallelt med fordypningsemnet. For studenter som av ulike grunner ikke kan ta praksis innenfor gitt tidsrom, så kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært. 

 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F., bestått/ikke bestått. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen.                                                         

 • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet med karakterfastsettelse. A-F eller Bestått/ikke bestått. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Studiet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du for pensum, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

Semesteravgift: kr 850,-

Administrasjonsgebyr: kr 500,-

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. (F.eks. Fagforbundet)

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen - https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Trøndelag

Ørland

Kontakt

Knut Ring

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.