AOF.no

Fagskole – Arbeid med ungdom

Kurs ID: 502984

Oppstart

mandag 4. september 2023

Slutter

mandag 30. juni 2025

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 15. april 2023

Timeantall

Totalt: 1505

Timer med foreleser: 355

Timer selvstudie: 1150

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i oppvekstsektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse om hvordan du allerede jobber sett opp mot teori. Fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et NOKUT-godkjent deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Det eksisterer få utdanningstilbud for ufaglærte og barne- og ungdomsarbeidere som jobber direkte med ungdom. Dette skyldes i noen grad at de som jobber med ungdom gjerne har dette som bijobb, enten som frivillig eller i små stillinger, og kompetanseheving og formell utdanning på området har ikke vært en prioritet. Dette er likevel et område hvor adekvat kompetanse er et behov og en nødvendighet. Ungdom er i en livsfase med mange utfordringer hva gjelder helse og utvikling, skolegang, karrierevalg og det å finne sin plass. De trenger mennesker rundt seg som kan forstå og støtte.

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Dersom det er flere søkere enn antall finansierte studieplasser, gjøres en rangering av søkerne, og det sendes ut tilbud om studieplass etter rangering. Merk at det gis poeng både for karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og for arbeidserfaring. Det er derfor viktig å legge inn alt du har av dokumentasjon. Dersom det er færre søkere enn antall studieplasser 15. april, vil det være mulig å søke etter søknadsfristen. Det vil da være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

Man kan søke på grunnlag av formell kompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av formell kompetanse:

Fullført videregående opplæring innen innen helse- og oppvekst med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

For opptak på grunnlag av realkompetanse (hvis du ikke har fagbrev):

Søker må da oppfylle ett av følgende punkter:

  • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Det må fremlegges politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. I alle fagskoleutdanninger med krav om politiattest vil det også foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon på at man er kvalifisert for opptak legges inn så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon
2a. Innføring i pedagogikk
2b. Kommunikasjon
2c. Miljøarbeid

Emne 3: Samarbeid
3a. Samarbeid med familie
3b. Tverrsektorielt samarbeid
3c. Samarbeid med lokalmiljøet

Emne 4: Ungdomstid
4a. Ungdomskultur
4b. Livsmestring
4c. Helse

Emne 5: Prosjektarbeid
10 uker prosjektarbeid på eget arbeidssted.


Emne 6: Fordypning
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med prosjektarbeid. Muntlig høring.


 Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning Arbeid med ungdom:

Kunnskap

• Kandidaten har kunnskap om målrettet og systematisk miljøarbeid i oppvekstsektoren.

• Kandidaten har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø, samt kunnskap om aktuelle begreper og teorier innenfor pedagogikk, sosiologi og psykologi

• Kandidaten har kunnskap om sammenhengen mellom helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse.

• Kandidaten har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter innen oppvekstsektoren generelt, og i forhold til ungdom spesielt

• Kandidaten har kunnskap om hvilke tiltak og tjenester som finnes for ungdom med særskilte behov på kommunalt, regionalt og statlig nivå og har kjennskap til organiseringen av disse

• Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om ungdomsarbeid som fagområde, delta i faglig utvikling og formidle kunnskap innen fagfeltet

• Kandidaten forstår betydningen av et helsefremmende oppvekstmiljø og ungdomsarbeid sett i forhold til enkeltmennesket, og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

• Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, relevant lovverk og forskrifter i arbeid rettet mot ungdom.

• Kandidaten kan identifisere ressurser og problemer i de unges miljø, vurdere behov og iverksette tiltak i samarbeid med de unge, deres foreldre og fagpersoner.

• Kandidaten kan reflektere over og anvende sin teoretiske og praktiske kompetanse i samarbeid med de unge og deres familier for å forebygge problemutvikling.

• Kandidaten kan planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom, selvstendig og i samarbeid med andre.

• Kandidaten kan kommunisere profesjonelt, og anvende sin kunnskap og samhandlingskompetanse i samarbeidet med ungdom, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.

• Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger i møte med ungdom.

• Kandidaten kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak, og trekke inn andre faginstanser når dette er nødvendig.

Generell kompetanse

• Kandidaten har forståelse for faglige og etiske utfordringer i arbeidet med ungdom, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper og faginstanser må trekkes inn.

• Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og kan reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.

• Kandidaten kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i de unges ressurser, ønsker og behov.

• Kandidaten kan bygge relasjoner på tvers av avdelinger, etater og yrkesgrupper i samarbeid om tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom.

• Kandidaten kan utvikle og tilpasse tiltak og tjenester med relevans for yrkesutøvelsen gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen.

  • Stedbasert lærerstyrt undervisning hver mandag kl 17:00 - 21:00, samt hver fjerde torsdag kl 17:00 - 21:00

  • 10 uker prosjektarbeid i siste semester. 

  • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

  • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F, samt bestått/ ikke bestått. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

  • Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet med karakterfastsettelse A-F for individuelle besvarelser eller Bestått/ikke bestått for gruppeinnleveringer. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Fordypningsoppgaven/ muntlig høring vurderes med karakterfastsettelse A-F. Alle våre emneoppgaver og fordypningsoppgaven er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist. Fullført studie og bestått muntlig høring/eksamen gir 60 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Oslo kommune utdanningsetaten. Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du for pensum, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

Semesteravgift: 850,-

Administrasjonsgebyr: 500,-

Er du medlem i et forbund, kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested. 

Oslo

Oslo

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.