AOF.no

Heavy hauling equipments- Operator course/ Maskinførerkurs på engelsk

Kurs ID: 503086

Oppstart

tirsdag 30. mai 2023

Slutter

fredag 2. juni 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 18:00

Påmeldingsfrist

fredag 19. mai 2023

Pris

7900,-

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Malin Hallem

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

The correct usage of heavy hauling equipment has enormous safety implications for machine operators and other personnel who participate in daily operations.

Incorrect evaluation of mistakes can have enormous consequences and result in serious injuries for machine operators and additional personnel, in addition to materials and surrounding areas.

The purpose with this course is to give machine operators a complete theoretical and practical education in addition to practical training in the safe use of heavy hauling equipment, such that accidents in connection with these machines can be avoided. The course will give the operator driving competency so that the operator can independently and safely use the machines  in order to carry out their work assignments. The machine operator must complete type training on the heavy hauling equipment that will always be used in addition to certified security training.

 The course will end with a practical exam, which will include control and alignment in addition to control and use of the machine while completing an entire work operation. When the practical exam has been passed, the student will receive a course certificate.

 

The course follows The Norwegian Labor Inspectorate’s approved training plan.

 

Enhver som skal kunne bruke masseforflytningsmaskiner i arbeidsforhold på lovlig vis.

Ingen krav til forkunnskaper.

AOF Norge tilbyr kurs for maskinførere i henhold til regelverket, dvs alle 4 modulene.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.1.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.1, 3.1 og 4.1.
Se Arbeidstilsynets opplæringsplaner

Se Arbeidstilsynets opplæringsplaner

Hovedmål:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Teori delmål:

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker kan forebygges.

2. Kunne forklare konstruksjonsprinsipper, funksjon og virkemåte for hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner.

3. Ha forståelse for viktigheten av å vedlikeholde masseforflyttingsmaskiner.

4. Kunne redegjøre for hvordan masseforflyttingsmaskiner skal brukes og betjenes riktig.

5. Kunne regler og forholdsregler for bruk av masseforflyttingsmaskiner i nærheten av høgspentledninger/kabler.

6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres med masseforflyttingsmaskiner.

7. Kunne krav gitt i "Forskrift om graving og avstiving av grøfter”, samt viktige geotekniske prinsipper

8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker.

9. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for masseforflyttingsmaskiner før, under og etter bruk.

10. Forstå prinsippene for stabilitet på masseforflyttingsmaskiner, samt ha kunnskap om veltefaren ved bruk.

11. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til løft.

12. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles til løfteredskap og riktig bruk av ulike løfteredskap.

13. Kunne redegjøre for riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løft.

14. Kunne redegjøre for hvorfor og hvordan masseforflyttingsmaskiner sertifiseres og kontrolleres av sakkyndig virksomhet.

15. Kunne redegjøre for hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før masseforflyttingsmaskiner tas i bruk.

16. Kjenne til hvilket regelverk som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av masseforflyttingsmaskiner.

17. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i førerkortforskriften som gjelder masseforflyttingsmaskiner.


Mål for praktisk gjennomføring:

Etter gjennomført opplæring skal eleven gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig a kunne gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med masseforflytningsmaskiner, på en sikker måte.

Opplæringsplanen beskriver et timeforbruk på 32 timer. Dette timeantallet er satt ut fra tidligere erfaringer med nødvendig timeforbruk, for å tilegne seg de ferdighetsmålene som er beskrevet nedenfor.

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmål ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve på et tidligere tidspunkt.

DELMÅL:

Opplært person skal kunne:

1 Delmålene fra modul 3.1

2 Vise hvordan masseforflytningsmaskiner skal stilles opp og kjøres sikkert mht. ulike typer underlag og varierende terreng

3 Vise praktiske kjøreferdigheter i betjening av masseforflytningsmaskiner under forskjellige arbeidsoppgave

Teoriundervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra.
Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Deretter følger praksis på de aktuelle maskinene.

Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring.
Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning.
AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort rom for ulike pedagogiske tilnærminger.
Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid,
individuelt arbeid, plenumsdiskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Theoretical module-test after module 1.1 and 2.1

Practical drivers test complete module 4.1

Modul 1
8 timer teori, selvinstruerende nettkurs/e-læring

Modul 2.1
24 timer teori, virtuell undervisning

Modul 3.1
8 timer, praktisk bruk

Modul 4.1
Praksis og oppkjøring            

Alternativ A
Fadderavtale og oppkjøring, kr 2500,-

Alternativ B
Praksis med instruktør og oppkjøring, etter nærmere avtale.

Pakkepris eks. modul 4
Kr 7 900                            

Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

For opplæringskontor, skoleelever/studenter, vernepliktige/forsvaret, bedriftsinterne kurs mv. gis det rabatt etter nærmere avtale. Ved tilrettelagt oppkjøring hvor det er lang reisevei for instruktør, kan det forekomme tillegg i prisen. Kursmateriell kommer i tillegg til kursprisen

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Malin Hallem

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.