AOF.no

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19, digitalt kurs 15.09.2022

Kurs ID: 501393

Oppstart

torsdag 15. september 2022

Slutter

torsdag 15. september 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 12. september 2022

Pris

1690,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

 – Rettslig og praktisk tilnærming 

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Foreleser Erik Greipsland

Erik Greipsland jobber som senioradvokat i advokatfirmaet Bing Hodneland i Oslo. Han har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser. Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner. Greipsland har også skrevet masteroppgave om veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og sensor i faget eiendomsutvikling på handelshøyskolen BI.

Kurset passer for alle som arbeider med byggesak etter plan- og bygningsloven,  saksbehandlere, jurister, ledere og advokater. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper

Kurset gjennomføres digitalt, men med god mulighet for dialog og for å stille spørsmål underveis. Det vil bli fokusert på følgende temaer:

  • Overordnet gjennomgang av kapittel 19 – innhold og oppbygging

  • Søknad om dispensasjon – hva må med

  • Dispensasjon fra lov

  • Dispensasjon fra plan

  • Dispensasjon fra strandsonen

  • Erfaringer med bestemmelsen

  • Spørsmålsgjennomgang og oppsummering

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Virtuelt klasserom - Teams

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve

Deltakeravgift kr 1690,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.