AOF.no

Byggdrifterfahet VG3

Kurs ID: 502401

Oppstart

torsdag 14. september 2023

Slutter

torsdag 30. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 14. september 2023

Pris

25000,-

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

For deg som har jobbet en stund i faget men som mangler fagbrevet.

Voksne som ønsker å tilegne seg økt kompetanse innen byggdrifterfaget eller som ønsker å avlegge fagbrev som byggdrifter.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis

Drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
Kjerneelementet drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg handler om å drifte og vedlikeholde bygg og tekniske anlegg og ivareta hensynet til energioptimalisering. Videre handler kjerneelementet om å foreslå faglige løsninger og forbedringer av arbeidsprosesser i samarbeid med eiere og brukere av bygningen. Det handler også om å vurdere ulike elementer og tekniske funksjoner i et bygg, og identifisere behov for ekstern fagkompetanse.

Økonomisk planlegging og styring
Kjerneelementet økonomisk planlegging og styring handler om å identifisere vedlikeholdsbehov, å utarbeide tiltaksplaner basert på bygningens livssykluskostnader og å ivareta bygget gjennom byggets livsløp.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

https://www.udir.no/lk20/bdr03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv337

Kompetansemål 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·         planlegge drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og installasjoner og arbeide etter bygningsinformasjonsmodeller, tegninger og beskrivelser

·         utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

·         feilsøke på tekniske anlegg, reparere og vedlikeholde tekniske anlegg, bygninger og uteområder i henhold til gjeldende regelverk og vurdere behovet for å bruke fagekspertise

·         kontrollere og drifte pumpeanlegg for vann og avløp

·         regne ut forbruk og kostnader til strøm, vann og andre energibærere

·         forebygge vannskader fra vann- og avløpsinstallasjoner, vurdere konsekvenser av vannlekkasjer og iverksette tiltak

·         følge prinsipper for nødstrømsforsyning og gjennomføre testkjøring av nødstrømsaggregat

·         oppdage skadedyr, iverksette skadedyrbekjempelse og velge giftstoffer som minimerer miljøbelastningen

·         følge forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og kameraovervåking og reflektere over etiske konsekvenser av brudd på personvern

·         gjøre rede for hvordan tekniske installasjoner og bruken av bygget påvirker energiforbruk og iverksette tiltak ved avvik

·         bruke sentrale driftskontrollanlegg og systemer for forvaltning, drift og vedlikehold og vurdere hvordan ulike driftsvalg påvirker miljø, kostnader og driftssikkerhet

·         bruke og oppdatere sikkerhetsdatablad

·         forebygge arbeidsulykker og utføre grunnleggende førstehjelp

·         utarbeide rutiner for brannvern og ivareta brannsikkerhet i bygg på bakgrunn av brannkonseptet

·         arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av ulike belastninger i forbindelse med yrkesutøvelsen

·         bruke verne- og sikkerhetsutstyr og reflektere over konsekvensene av feilbruk

·         vurdere effekten av belysning og bytte lyskilder i henhold til gjeldende regelverk

·         drifte og etterse ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, adgangskontrollsystemer, strømstyringssystemer og pumpesystemer og drøfte konsekvenser av energibruk for det indre og ytre miljøet

·         risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

·         gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

·         kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, behandle kjemisk avfall og giftstoffer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

·         lage avfallsplaner og betjene avfallssystemer

·         arbeide i tråd med avtaler om sentral driftsovervåking og forvaltning, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon og loggføring

·         bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

·         analysere, behandle og presentere informasjon og bruke digitale ressurser til måling, beregning, visuell kontroll, bildebehandling og tegning.

·         gi primærhjelp ved heisstans og utføre ettersyn av heiser

·         planlegge og gjennomføre internkontroll av passive brannsikringstiltak, brannvarslingsystem, sprinkleranlegg og elektroinstallasjoner i henhold til gjeldende regelverk.

·         drifte ulike typer badeanlegg og vannanlegg, kontrollere vannkvaliteten og vurdere og gjennomføre ulike tiltak ved avvik

·         arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og reflektere over krav og forventinger som blir stilt til et likeverdig og inkluderende fellesskap.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Offentligtverrfaglig eksamen.

Deltaker betaler selv

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.